Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголо-вого м’яза стегна, яке єСкачать 111.53 Kb.
Дата28.04.2019
Размер111.53 Kb.
#10858
Название файлаФізіологія - тести.docx

. Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголо-вого м’яза стегна, яке є:

+ Специфічною ознакою збудження

- Неспецифічною ознакою збудження

- Ознакою періоду відносного спокою

- Ознакою періоду відпочинку

- Ознакою умовного рефлексу
При виконанні ранкових фізичних вправ у людини відбувається підвищення рівня обміну речовин та енергій, яке є:

- Специфічною ознакою збудження

+ Неспецифічною ознакою збудження

- Ознакою періоду відносного спокою

- Ознакою періоду відпочинку

- Ознакою умовного рефлексу


Яким iонним процесом викликана деполяризацiя?

- Входом Сl- у клiтину

- Входом К+ у клiтину

+ Входом Nа+ у клiтину

- Виходом К+ з клiтини

- Виходом Nа+ з клiтини


Якi з принципiв координацiї рефлекторної дiяльностi вiдносяться до морфо-логiчних?

- Дивергенцiя, iррадiацiя

- Генералiзацiя, полегшення

- Оклюзiя, конвергенцiя

+ Дивергенцiя, конвергенцiя

- Усi перераховані


Якi з принципiв координацiї рефлекторної дiяльностi вiдносяться до функцiо-нальних?

+ Ірадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя рефлексiв, по-легшення, оклюзiя, домiнанта

- Ірадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, дивергенцiя, полегшення, оклюзiя, домiнанта

- Дивергенцiя, конвергенцiя, iрадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя рефлексiв, домiнанта

- Конвергенцiя, iрадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя ре-флексiв, полегшення, оклюзiя, домiнанта

- Домiнанта, генералiзацiя, дивергенцiя, гальмування, взаємодiя рефлексiв, iрадiацiя i генералiзацiя збудження


Яку назву має розгалуження волокон одного нейрона з утворенням синапсiв на багатьох нейронах?

- Ірадiацiя

- Генералiзацiя

- Полегшення

+ Дивергенцiя

- Конвергенцiя


Яку назву має явище сходження волокон багатьох нейронiв з утворенням синапсiв на одному нейронi?

- Дивергенцiя

- Домiнанта

- Оклюзiя

- Полегшення

+ Конвергенцiя


Яку назву має явище розповсюдження збудження з одного нервового центру на навколишнi?

+ Ірадiацiя

- Полегшення

- Домiнанта

- Оклюзiя

- Конвергенцiя


Як зветься нервовий процес, котрий, започатковуючись на єдиному аферентному шляху, спричиняє збудження одного центру й гальмування через вставнi нейрони iншого?

- Ірадiацiя збудження

+ Реципрокне гальмування

- Зворотний зв'язок

- Конвергенцiя збудження

- Домiнанта


Як назвати перевищення ефекта одночасної дiї двох вiдносно слабких аферентних збуджуючих входiв в ЦНС над сумою їх роздiльних ефектiв?

- Оклюзiя

- Домiнанта

- Генералiзацiя

+ Полегшення

- Ірадiацiя


Що таке iнактивацiя Na+-каналiв?

+ Припинення проникливостi мембрани для Nа+

- Збiльшення проникливостi мембрани для Nа+

- Лавиноподiбний вхiд Nа+ у клiтину

- Змiна полярностi клiтини

- Вихiд Nа+ з клiтини


У збудливій клітині заблокували іонні канали, внаслідок чого клітина з часом по-вністю втратила потенціал спокою Які канали заблокували?

+ Калієві

- Натрієві

- Калієві та натрієві

- Хлорні

- Кальцієві


У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це не змінило суттєво рівень по-тенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблокували?

+ Натрієві

- Калієві

- Натрієві та калієві

- Хлорні

- Кальцієві


Якi умови потрiбнi, щоб виникло повноцiнне збудження збудливої тканини?

- Висока лабiльнiсть i нормальна збудливiсть

- Допорогове подразнення i знижена збудливiсть

- Допорогове подразнення i нормальна збудливiсть

- Порогове подразнення i знижена збудливiсть

+ Порогове подразнення i нормальна збудливiсть


Що виникне у збудливiй тканинi при пороговому подразненнi?

- Локальний потенцiал

- Мембранний потенцiал спокою

+ Потенцiал дiї

- Метаболiчний потенцiал

- Альтерацiйний потенцiал


У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь червонi ядра?

+ Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

- Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

- Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiального тиску, сну

- Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

- Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв


У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь верхнi горбики по-кришки?

- Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

- Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

- Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiального тиску, сну

+ Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

- Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв


У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь нижнi горбики по-кришки?

- Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

- Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

- Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiальний тиск, сон

- Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

+ Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв


Iннервацiю яких структур забезпечують розташованi в cередньому мозку ядра черепних нервiв?

- Утворюють синаптичнi з'язки з cпинальними iнтернейронами:

- Активують альфа- i гама-мотонейрони флексорiв i гальмують - екстензорiв

- Безпосередньо активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв флексорiв i гальмують такi для м'язiв екстензорiв

+ Іннервують верхнiй, нижнiй i внутрiшнiй прямi, нижнiй косий м'яз ока, цiлiарний м'яз, сфiнктер зiницi (III пара), верхнiй косий м'яз (IV)

- Безпосередньо активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв екстензорiв i гальмують такi для м'язiв флексорiв

- Моносинаптично або через вставнi нейрони активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв екстензорiв
Який з описаних станiв вiдповiдає загальнiй характеристицi мезенцефальної тварини?

- Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; дихання збережене за рахунок скорочень дiафрагми; температура стала

- Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала

- Тонус м'язiв нормальний, рiвновага вiдсутня; статичнi познотонiчнi рефлекси; дихання не порушене; температура нестала

+ Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; властивi статичні та ста-токiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала в стані спокою

- Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; статичнi позно-тонiчнi рефлекси; дихання рiдке, глибоке; температура нестала


Який з описаних станiв вiдповiдає загальнiй характеристицi бульбарної тварини?

- Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; дихання збережене за рахунок скорочень дiафрагми; температура стала

- Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала

- Тонус м'язiв нормальний, рiвновага вiдсутня; статичнi познотонiчнi рефлекси; дихання не порушене; температура нестала

- Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала

+ Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; статичнi позно-тонiчнi рефлекси; ди-хання рiдке, глибоке; температура нестала


Що називається мембранним потенціалом спокою?

- Різниця потенціалів між негативно зарядженою зовнішньою і позитивно заря-дженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані спокою

+ Різниця потенціалів між позитивно зарядженою зовнішньою і негативно зарядженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані спокою

- Різниця потенціалів між збудженою і незбудженою ділянками клітинної мембрани

- Різниця потенціалів між негативно зарядженою зовнішньою і позитивно заря-дженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані при збудженні клітини

- Різниця потенціалів між позитивно зарядженою зовнішньою і негативно зарядженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани при збудженні клітини


В експерименті збудливу клітину внесли в сольовий розчин, що не містить іонів натрію. Як це позначиться на розвитку процесу збудження?

+ Потенціал дії не виникає

- Амплітуда потенціалу дії зменшується

- Амплітуда потенціалу дії збільшується

- Тривалість потенціалу дії збільшується

- Тривалість потенціалу дії зменшується


В яку фазу збудливостi може виникнути вiдповiдь на допорогове подразнення?

+ Суперномальностi

- Вiдносної рефрактерностi

- Субнормальностi

- Абсолютної рефрактерностi

- Взагалi не виникне


На зовнішню поверхню мембрани збудливої тканини діють негативним полюсом (катодом) джерела електричного струму, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?

+ Часткова деполяризація

- Гіперполяризація

- Потенціал дії

- Змін не буде

- Реполяризація


На зовнішню поверхню мембрани збудливої тканини діють позитивним полюсом (анодом) джерела електричного струму, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?

- Часткова деполяризація

+ Гіперполяризація

- Потенціал дії

- Змін не буде

- Реполяризація


Пiд яким електродом при замиканнi постiйного струму пiдвищується збудливiсть тканини?

- Пiд анодом

+ Пiд катодом

- Пiд обома електродами

- Нi пiд одним з полюсiв

- Усi вiдповiдi вiрнi


Що є мiрою збудливостi?

- Хронаксiя

- Лабiльнiсть нерва

- Корисний час

+ Порiг подразнення

- Величина скорочення м'яза


У експерименті досліджували поріг сили подразнення клітин різних тканин. Де він виявився найменшим?

+ У мотонейронах спинного мозку

- У залозистих клітинах

- У міоцитах скелетного м’яза

- У міоцитах гладкого м’яза

- У кардіоміоцитах


Вiдсутнiсть вiдповiдi на допорогове подразнення i максимальна вiдповiдь на по-рогове подразнення це:

- Закон скорочення

- Закон електротону

- Полярний закон

+ Правило "все або нiчого"

- Закон середнiх навантажень


У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VІ грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?

+ Не зміниться (суттєво не зміниться)

- Припиниться

- Стане більш рідким

- Стане більш глибоким

- Стане більш частим


У пацієнта 36 років після дорожньої травми виникли параліч м'язів кінцівок спра-ва, втрата больової і температурної чутливості зліва, часткове зниження тактильної чутливості з обох сторін. Для ураження якого відділу мозку вказані зміни є найбільш характерними?

+ Правої половини спинного мозку

- Рухової кори зліва

- Лівої половини спинного мозку

- Передніх стовбів спинного мозку

- Задніх стовбів спинного мозку


Тварині в експерименті перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться в ділянці іннервації?

+ Втрата рухів

- Втрата дотикової чутливості

- Втрата температурної чутливості

- Втрата пропріоцептивної чутливості

- Гіперчутливість


У тварини в експерименті перерізали спинний мозок вище 5-го шийного сегменту. Як зміниться характер дихання?

+ Припиниться

- Стане поверхневим і рідким

- Стане глибоким і частим

- Стане поверхневим і частим

- Стане глибоким і рідким


У чоловіка 33-х років як наслідок спинномозкової травми, порушена больова та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням такого шляху:

+ Спино-таламічного

- Медіального спинокортикального

- Заднього спино-мозочкового

- Латерального спинокортикального

- Переднього спино-мозочкового


У тварини в експерименті перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміні відбуватимуться в зоні іннервації?

+ Втрата чутливості

- Втрата рухових функцій

- Зниження тонусу м’язів

- Підвищення тонусу м’язів

- Втрата чутливості і рухових функцій


У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?

+ Дофамінергічних

- Гістамінергічних

- Серотонінергічних

- Холінергічних

- Опіоїдних


У чоловіка 35 років, який перехворів на грип, ускладнений враженням ЦНС, значно збільшилася добова кількість сечі. Який з відділів мозку найбільш вірогідно був уражений?

+ Проміжний

- Середній

- Кінцевий

- Задній

- Спинний


У пацієнта порушена координацiя рухiв, їх амплiтуда і спрямованість; рухи роз-машистi, непропорцiйнi; хода "пiвняча", "п'яна". Який відділ мозку пошкоджено?

+ Мозочок

- Довгастий мозок

- Спинний мозок

- Гіпоталамус

- Таламус


Яка залоза виробляє гормон, що впливає на обмiн кальцiю i фосфору?

- Гiпофiз (задня частка)

- Наднирковi залози (коркова речовина)

- Пiдгрудинна залоза (тимус)

+ Прищитоподібна залоза

- Пiдшлункова залоза


Вкажiть гормони, якi спричиняють виражений вплив на вуглеводний обмiн i ви-робляються пiдшлунковою залозою? Яким типом клiтин вони виробляються?

- Інсулiн - альфа-клiтинами, лiпокаїчна субстанцiя - бета-клiтинами

- Глюкагон- бета-клiтинами, iнсулiн - альфа-клiтинами

- Інсулiн - альфа-клiтинами, калiкреїн - бета-клiтинами

+ Інсулiн - бета-клiтинами, глюкагон - альфа-клiтинами

- Інсулiн - бета-клiтинами, калiкреїн - альфа-клiтинами


Який ефект на вуглеводний обмiн спричиняє гормон пiдшлункової залози глюка-гон?

- Синтез глiкогена в печiнцi i м’язах, гiпоглiкемiю

+ Розпад глiкогену в печiнцi i м’язах, гіперглікемію

- Синтез глiкогену в печiнцi i м’язах, гiперглiкемiю

- Розпад глiкогену в печiнцi i м’язах, гiпоглiкемiю

- Депонування глiкогену в печiнцi, мобiлiзацiю глiкогену з мя’зiв


У людини надмірне потовиділення, тахікардія, сильний голод і збудження. Зміна концентрації якої речовини в крові спричинило такий стан?

+ Зменшення глюкози

- Збільшення глюкози

- Зменшення білків

- Збільшення білків

- Зменшення кальцію


Обстеження хворого в ендокринологічному диспансері виявило підвищення рівня глюкози в крові до 11 ммоль/л. З недостатністю якого гормону пов'язані ці зміни?

+ Інсуліну

- Глюкагону

- Естрадіолу

- Тестостерону

- Паратгормону


У людей похилого віку часто спостерігається демінералізація кісток (знижений вміст іонів кальцію). Причиною цього може бути знижена секреція:

+ Тиреокальцитоніну

- Тироксину

- Інсуліну

- Альдостерону

- Паратгормону


У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Це обумовлено зниженням функції:

+ Прищитоподібних залоз

- Гіпофізу

- Кори наднирників

- Шишкоподібної залози

- Тимусу
Вкажiть головнi функцiї таламусу?

- Перемикання усiєї сенсорної аферентацiї (окрiм нюхової), що прямує до вищих вiддiлiв мозку

- Опрацювання сенсорної i моторної iнформацiї

- Участь у мiжцентральних взаємодiях

- Регуляцiя рiвня збудливостi рiзних вiддiлiв мозку, у т.ч. кори великих пiвкуль (змiна сну i неспання, увага)

+ Усi перерахованi
У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реак-ція?

+ Сухожилкові рецептори Гольджи

- М’язові веретена

- Суглобові рецептори

- Дотикові рецептори

- Больові рецептори


У хворого 70 років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження ви-явило підвищення тонусу м’язів згиначів на тлі зниження тонусу м’язів розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни у тонусі м’язів?

+ Червоних ядер

- Вестибулярних ядер

- Покришки

- Чорної речовини

- Ретикулярної формації


У лабораторному експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Була зруйнована одна з структур середнього мозку. Собака втратив орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яка структура зруй-нована?

+ Нижні горбики покришки

- Верхні горбики покришки

- Чорна речовина

- Ядра ретикулярної формації

- Червоне ядро


У досліді на мезенцефальній тварині провели руйнування червоних ядер. Які з перелічених рефлексів втрачаються у цих умовах:

+ Випрямлення та статокінетичні

- Статичні позні шийні

- Статичні позні вестибулярні

- Міотатичні тонічні

- Міотатичні фазичні


У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

+ М’язові веретена

- Сухожилкові рецептори Гольджи

- Суглобові рецептори

- Дотикові рецептори

- Больові рецептори


Після введення мікроелектродів у структури проміжного мозку тварина повністю втратила зір. Яка з підкоркових структур можливо при цьому була пошкоджена ?

+ Латеральне колінчасте тіло

- Медіальне колінчасте тіло

- Асоціативні ядра таламуса

- Супраоптичне ядро гіпоталамуса

- Супрахіазматичне ядро гіпоталамуса


Після перерізання мозку у кішки виникає децеребраційна ригідність – різке під-вищення тонусу м'язів-розгиначів. На якому рівні мозку зробили переріз?

+ Між середнім і заднім мозком

- Між проміжним і середнім мозком

- Між довгастим і спинним мозком

- Між проміжним і кінцевим

- Між довгастим мозком і мостом


При штовханні штанги спортсмен закидає голову назад для максимального підвищення тонусу м'язів-розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані центри ре-флексів, які при цьому виникають?

+ В ядрах Дейтерса

- В руховій корі

- В базальних гангліях

- В червоних ядрах

- В спинному мозку


У кішки в експерименті проводять подразнення однієї з рухових структур голов-ного мозку, внаслідок чого спостерігається підвищення тонусу м'язів-розгиначів з боку стимуляції. У тварини проводили подразнення:

+ Nucleus vestibularis lateralis

- Nucleus caudatus

- Nucleus ruber

- Nucleus reticularis medialis

- Nucleus intermedius lateralis


Яке явище лежить в основi деполяризацiї мембрани?

- Збiльшення мембранного потенцiалу

- Інактивацiя Nа+-каналiв

- Гальмування роботи селективного фiльтру

+ Збiльшення проникливостi мембрани для Nа+

- Усi вiдповiдi вiрнi


Який iонний процес зумовлює фазу реполяризацiї?

- Вхiд К+ у клiтину

- Вхiд Сl- у клiтину

- Вихiд Ca++ з клiтини

- Вхiд Na+ у клiтину

+ Вихiд K+ з клiтини


Лабiльнiсть тканини залежить вiд:

- Величини мембранного потенцiалу

- Довжини мiофiбрил

- Активностi АТФ-ази

- Сили подразнення

+ Тривалостi абсолютної рефрактерної фази


В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Для цього доцільно викликати активацію таких іонних каналів:

+ Калієвих

- Натриівих

- Калієвих та натрієвих

- Кальцієвих

- Натрієвих та кальцієвих


У збудливій клітині заблокували роботу натрій-калієвих насосів. Безпосередньо внаслідок цього в клітині зникне:

+ Іонні градієнти

- Потенціал спокою

- Потенціал дії

- Збудливість

- Рефрактерність


Унаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою змен-шився з -90 до -70 мВ. Які канали заблоковані?

+ Калієві

- Натрієві

- Кальцієві

- Магнієві

- Хлорні


Якi м'язовi рефлекси притаманнi децереброваним тваринам?

+ Шийнi та лабiринтнi позно-тонiчнi

- Статичнi рефлекси випрямлення

- Статокiнетичнi рефлекси

- Нiстагм голови та очей

- Усi перерахованi


Якi ядра таламусу причетнi до формування феномену "вiдбитих болей"?

+ Релейнi

- Асоцiативнi

- Інтраламiнарний комплекс

- Неспецифiчнi

- Ретикулярнi


Якими нервовими волокнами здiйснюється еферентна iннервацiя iнтрафузальних м'язових волокон?

- А - альфа

- А - бета

+ А - гама

- В

- С
Якi механiзми збудження м'язових веретен?- Збудження альфа-мотонейронiв

- Скорочення екстрафузальних волокон

+ Розтягування м'яза, скорочення iнтрафузальних волокон

- Розтягування м'яза, скорочення екстрафузальних волокон

- Збудження гама-мотонейронiв, скорочення екстрафуз.волокон
Ядра яких черепних нервiв розташованi в задньому мозку?

- I - VIII

- III - X

+ V - XII

- VII - XII
Якi провiдниковi шляхи починаються або закiнчуються в довгастому мозку?

- Кортикобульбарний, пiрамiдний, руброспинальний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний

- Голя, Бурдаха, Флексiга, Говерса, кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний

- Монакова, пiрамiдний, кортикобульбарний, руброспинальний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний

- Кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний, Монакова

+ Кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний


Якi центри довгастого мозку є життєво-необхiдними?

+ Дихальний, серцево-судинний

- Травний, м'язового тонусу

- Захисних рефлексiв, травний

- Рухових рефлексiв, травний

- М'язового тонусу, захисних рефлексiв


Пiсля якого перетину мозку у тварин розвивається децеребрацiйна ригiднiсть?

- Мiж довгастим i спинним

+ Мiж довгастим i середнiм

- Мiж середнiм i промiжним

- Пiсля вiддiлення мозочка

- Мiж шийним i грудним вiддiлами спинного


Як можна довести причетнiсть гама-петлi до розвитку децеребрацiйної ригiдностi у тварин?

- Перерiзати переднi корiнцi спинного мозку

- Зруйнувати альфа-мотонейрони спинного мозку

+ Перерiзати заднi корiнцi спинного мозку

- Зробити перетин мiж довгастим i спинноим мозком

- Зробити перетин мiж промiжним i середнiм мозком

Як можна продемонструвати виключно шийнi рефлекси у децереброваних тва-рин?

- Фiксувавши голову до тулуба гiпсовою пов'язкою

- Перерiзавши заднi корiнцi спинного мозку

- Перерiзавши переднi корiнцi спинного мозку

+ Зруйнувавши лабiринти

- Перерiзавши спинний мозок мiж шийним i грудним вiддiлами


Як можна продемонструвати виключно лабiринтнi рефлекси у децереброваних тварин?

+ Фiксувавши голову до тулуба гiпсовою пов'язкою

- Перерiзавши заднi корiнцi спинного мозку

- Перерiзавши переднi корiнцi спинного мозку

- Зруйнувавши лабiринти

- Перерiзавши спинний мозок мiж шийним i грудним вiддiлами


Після введення жабі стрихніну вона на найменше подразнення відповідає гене-ралізованими судомами. Причиною цього є блокада у ЦНС:

+ Гальмівних синапсів

- Збуджувальних синапсів

- Клітин Реншоу

- Адренорецепторів

- Холінорецепторів


При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:

+ Через центральні синапси

- Через нервово-м’язові синапси

- Еферентними нервами

- Аферентними нервами

- Провідними шляхами


Внаслідок фізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни у яких струк-турах, перш за все, є причиною втоми?

+ Нервові центри

- М’язи

- Аферентні нерви

- Еферентні нерви

- Нервово-м’язові синапси


Проводять експеримент на спінальній жабі. Після збільшення площі шкіри, на яку діє розчин кислоти, час захисного згинального рефлексу зменшився з 10 до 6 секунд. Який з зазначених механізмів лежить в основі скорочення часу рефлексу?

+ Просторова сумація збудження

- Iррадіація збудження дивергентними нервовими ланцюгами

- Часова сумація збудження

- Принцип домінанти

- Рециркуляція збудження


У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?

+ Дофамінергічних

- Гістамінергічних

- Серотонінергічних

- Холінергічних

- Опіоїдних


Яку назву має взаємодiя нейронiв, нервових центрiв i нервових процесiв (збу-дження i гальмування) в них, що забезпечує узгоджену дiяльнiсть при здiйсненнi рефлексiв?

+ Координацiя

- Дивергенцiя

- Конвергенцiя

- Принцип загального кiнцевого шляху

- Принцип зворотного шляху


Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на сфiнктери травної системи?

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

+ Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють


Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на детрузор сечо-вого мiхура?

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

+ Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення


Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на внутрiшнiй сфiнктер сечового мiхура?

+ Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють


Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на бронхiальнi м'язи?

+ Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють


Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на м'яз, котрий розширює зiницю?

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

+ Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють


Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на сфiнктер зiницi?

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

+ Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють


Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на вiйковий м'яз?

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

+ Симпатичнi - незначне розслаблення, парасимпатичнi - скорочення


Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на артерiї шкiри, черевної порожнини, скелетних м'язiв у станi спокою?

- Симпатичні - звуження, парасимпатичні - розширення

+ Симпатичні - звуження, парасимпатичні - не дiють

- Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження

- Симпатичні - не дiють, парасимпатичні - звуження

- Симпатичні - розширення, парасимпатичні - не дiють


Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на коронарнi ар-терiї?

- Симпатичні - звуження, парасимпатичні - розширення

+ Симпатичні - звуження й розширення, парасимпатичнi - звуження

- Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження

- Симпатичні - не дiють, парасимпатичні - звуження

- Симпатичні - розширення, парасимпатичнi - не дiють


Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на судини мозку?

- Симпатичні - звуження, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичні - звуження й розширення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження

+ Симпатичні - звуження, парасимпатичні - можливе розширення

- Симпатичні - розширення, парасимпатичнi - не дiють


Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на артерiї статевих органiв?

- Симпатичні - звуження, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичні - звуження й розширення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження

- Симпатичні - не дiють, парасимпатичні - звуження

+ Симпатичні - звуження, парасимпатичні - розширення


Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на слиннi залози?

+ Симпатичні - секрецiя, парасимпатичні - секрецiя

- Симпатичні - зниження секрецiї, парасимпатичні - секрецiя

- Смпатичні - не дiють, парасимпатичні - секрецiя

- Сатичні - не дiють, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичні - секрецiя, парасимпатичнi - не дiють


У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?

+ Дофамінергічних

- Гістамінергічних

- Серотонінергічних

- Холінергічних

- Опіоїдних


Для кращого огляду дна очного яблука лікар закапав в кон'юнктиву ока пацієнта розчин атропіну. Це призвело до розширення зіниці через блокаду таких мембранних циторецепторів:

+ М-холінорецепторів

- Н-холінорецепторів

- Альфа-адренорецепторів

- Бетта-адренорецепторів

- Н2-рецепторів


У кішки в експерименті спостерігається підвищений тонус м'язів-розгиначів кінцівок та спини (децеребраційна ригідність). На якому рівні зроблено переріз головного мозку?

+ Нижче червоних ядер

- Між спинним та довгастим мозком

- Нижче вестибулярних ядер

- Вище червоних ядер

- Спинного мозку


Унаслідок руйнування певних структур стовбура мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні звукові подразники. Які структури було зруйновано?

+ Задні горбики покришки

- Передні горбики покришки

- Червоні ядра

- Вестибулярні ядра

- Чорну речовину


Унаслідок руйнування певних структур стовбура мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано?

+ Горбики покрівлі

- Медіальні ядра ретикулярної формації

- Червоні ядра

- Вестибулярні ядра

- Чорну речовину


У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Вкажіть, який відділ мозку постраждав?

+ Стовбур мозку

- Шийний відділ спинного мозку

- Передній мозок

- Проміжний мозок

- Середній мозок


Якi функцiї належать базальним ядрам?

- Програмування рухiв, регуляцiя пози, видiлення гормонiв

- Іннервацiя iнтрафузальних м'язових волокон

+ Програмування рухiв, регуляцiя пози, пластичного тонусу м'язiв

- Опрацювання зорової iнформацiї перед надходженням її до кори

- Усi перераховані


Що синтезується в нейросекреторних клiтинах супраоптичного i паравентрику-лярного ядер гiпоталамусу?

- Тропнi гормони (кортикотропiн, тиреотропiн та iн.)

- Рилiзiнг-фактори

- Окситоцин, статини

+ Антидiуретичний гормон, окситоцин

- Усе перераховане


У регуляцiї яких процесiв перш за все приймає участь чорна речовина?

- Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

+ Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; регуляцiї тонких манiпуляцiйних рухiв, пластичного тонусу

- Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiальний тиск, сон

- Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

- Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв


У регуляцiї яких процесiв перш за все приймає участь синя пляма?

- Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

- Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; регуляцiї тонких манiпуляцiйних рухiв, пластичного тонусу

+ Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiальний тиск, сон

- Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

- Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв


Якi з наведених груп функцiй притаманнi мозочку?

- Регуляцiя тонусу м'язiв, пози i рiвноваги

- Координацiя рухiв; узгодження мiж рефлексами пози й цiлеспрямованими рухами; корегування рухiв завдяки узгодженню між антагоністами та синергістами за часом і силою

- Регуляцiя швидких автоматизованих рухiв, зокрема, створення програми та її iнiцiацiя

- Адаптацiйно-трофiчна функцiя - задоволення потреб працюючих м'язiв шляхом залучення вегетативних центрiв

+ Усi наведенi


Якi групи симптомiв найбiльш характернi для пошкоджень мозочка?

- Атаксiя

- Астазiя

- Дистонiя

- Астенiя

+ Усi перерахованi


Якi структури функцiонально вiднесено до базальних ганглiїв?

- Хвостате ядро

- Блiда куля, чорна речовина

- Субталамiчна дiлянка, огорожа

- Лушпина

+ Усi перерахованi


. До яких фiзiологiчних процесiв причетнi базальнi ганглiї?

- Регуляцiї пози, тонусу м'язiв за пластичним типом; здiйснення стереотипних по-вiльних "хробакоподiбних" рухiв

- Забезпечення загального рухового фону, мiмiки, iнтонацiї

- Органiзацiї узгоджених з основним додаткових рухiв (жестикуляцiя)

- Інiцiацiї та прикорочення рухiв, головним чином, повiльних; запам'ятовування моторних програм

+ До усiх перерахованих


Пошкодження яких структур головного мозку призводить до розвитку синдрому Паркiнсона (маскоподiбне обличчя, вiдсутнiсть жестикуляцiї, обережна хода мiлкими кроками, пластична ригiднiсть, тремтiння спокою)?

- Мозочка

- Таламуса

+ Базальних ганглiїв

- Стовбура мозку

- Спинного мозку


Порушення перш за все якого медiаторного процесу призводить до розвитку синдрому Паркiнсона?

- Порушення зв'язкiв вiд синьої плями i завдяки цьому дефiцит норадреналiну

+ Порушення зв'язкiв вiд чорної речовини i завдяки цьому дефiцит дофамiну

- Дефiцит холiнестерази i завдяки цьому надлишок ацетилхолiну

- Пошкодження нейросекреторних клiтин супраоптичного i паравентрикулярного ядер гiпоталамусу, котрi синтезують АДГ

- Пошкодження надниркових залоз i завдяки цьому дефiцит норадреналiну


У хворого виявлено порушення пальценосової проби. Порушення функції якої структури головного мозку може бути причиною цього?

+ Мозочка

- Гіпокампу

- Ретикулярної формації

- Червоних ядер

- Вестибулярних ядер


У чоловіка 60 років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пош-кодження якої структури найімовірніше призвело до цього стану?

+ Ретикулярної формації

- Гіпокампу

- Чотиригорбикового тіла

- Кори великих півкуль

- Чорної субстанції


У хворого після черепно-мозкової травми дихання стало рідким і глибоким. Де знаходиться пошкодження?

+ Задній мозок

- Гіпоталамус

- Довгастий мозок

- Кора великих півкуль

- Мозочок


У жінки 64 років порушені тонкі рухи пальців рук, розвинута м’язова ригідність, тремор. Невропатолог діагностував хворобу Паркінсона. Ураження яких структур головного мозку привело до цієї хвороби?

+ Чорної субстанції

- Таламуса

- Червоних ядер

- Мозочка

- Ретикулярної формації


Після побутової травми у пацієнта 18 років з'явились постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свідчить про порушення функції:

+ Мозочка

- Рухової кори

- Базальних гангліїв

- Чорної субстанції

- Вестибулярних ядер


У вертикальному положенні пацієнт, заплющуючи очі, втрачає рівновагу. Які структури мозку у нього, вірогідно, уражені:

+ Мозочок

- Базальні ганглії

- Лімбічна система

- Таламус

- Прецентральна звивина кори великих півкуль


У чоловіка при ураженні одного з відділів ЦНС спостерігається астенія, м'язова дистонія, порушення рівноваги. Який з відділів ЦНС уражено?

+ Мозочок

- Чорна субстанція

- Ретикулярна формація

- Червоні ядра

- Вестибулярні ядра


Пацієнт при роботі швидко стомлюється. В положенні стоячи з заплющеними очима, він похитується, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м’язів знижений. Яка з наведених структур мозку найбільш ймовірно вражена у цієї людини?

+ Мозочок

- Таламус

- Гіпоталамус

- Прецентральна звивина кори великих півкуль

- Базальні ганглії


Де розташований ефекторний нейрон еферентного вiддiлу рефлекторної дуги автономної нервової системи (АНС)?

+ В одному з вузлiв АНС поза межами ЦНС

- У бокових рогах спинного мозку

- У довгастому мозку

- У довгастому мозку та бокових рогах спинного мозку

- У спинальних вузлах


Якi структурнi елементи мiстяться в метасимпатичнному вiддiлi автономної не-рвової системи?

- Еферентнi та аферентнi нейрони

- Еферентнi та аферентнi волокна

- Аферентнi нейрони

- Вставнi нейрони

+ Аферентнi, вставнi та еферентнi нейрони


В яких закiнченнях автономної нервової системи звiльняється ацетилхолiн?

+ В усiх преганглiонарних, бiльшостi постганглiонарних парасимпатичних, частинi постганглiонарних симпатичних

- У преганглiонарних i постганглiонарних парасимпатичних

- В усiх преганглiонарних

- У бiльшостi постганглiонарних парасимпатичних i частинi постганглiонарних симпатичних

- У постганглiонарних парасимпатичних


Якi функцiї органiзму можна вiднести до автономних?

- Сприйняття зовнiшнiх подразнень i руховi реакцiї поперечносмугастих м'язiв

- Обмiн речовин, травлення

- Дихання, кровообiг

- Видiлення, розмноження

+ Обмiн речовин, травлення, дихання, кровообiг, видiлення, розмноження


Яка назва у комплекса центральних i периферичних нервових клiтинних структур, котрi регулюють функцiональний рiвень внутрiшнього середовища, необхiдний для адекватних реакцiй?

- Автономна нервова система

- Автономна нервова система

- Ганглiонарна нервова система

- Вiсцеральна нервова система

+ Вченими запропонованi всi наведенi назви


Якi з наведених особливостей вiдрiзняють автономну нервову систему вiд сома-тичної?

- Функцiї не контролюються свiдомiстю; еферентний вiддiл рефлекторної дуги має два нейрони - ефекторний i вставний

- Еферентнi волокна на шляху до органа перериваються в ганглiях

- Центральнi й периферичнi вiддiли розташовані нерiвномiрно; немає сегментарностi; має велику територiю iнервацiї

- Медiаторами є ацетилхолiн, адреналiн, норадреналiн

+ Усi перерахованi


Що є складовими симпатичної частини автономної нервової системи?

+ Нейрони бокових рогiв спинного мозку вiд СVIII до LIII, паравертебральнi й превертебральнi вузли та волокна їх нейронів

- Автономні ядра III, VII, IX, X пар черепних нервiв

- Автономні вузли i волокна, що входять до складу III, VII, IX, X пар черепних i тазових нервiв

- Нейрони бокових рогiв II-IV крижових сегментiв спинного мозку

- Усi перерахованi структури


Що є складовими парасимпатичної частини автономної нервової системи?

- Нейрони бокових рогiв спинного мозку вiд СVIII до LIII

+ Автономні ядра III, VII, IX, X пар черепних нервiв; нейрони бокових рогiв II-IV крижових сегментiв спинного мозку; автономні вузли i волокна, що входять до складу III, VII, IX, X пар черепних i тазових нервiв

- Паравертебральнi й превертебральнi вузли та волокна їх нейронів

- Нейрони бокових рогiв спинного мозку вiд СІ до СVIII

- Усi перерахованi структури


За якими ознаками метасимпатична нервова система вiдрiзняється вiд iнших ча-стин автономної нервової системи?

- Іннервує тiльки внутрiшнi органи, яким властивий автоматизм

- Поряд з загальним вiсцеральним аферентним шляхом має власний сенсорний ланцюг

- Володiє значно бiльшою, нiж симпатична i парасимпатична нервова системи, незалежнiстю вiд ЦНС

- Не має прямих синаптичних контактiв з еферентною частиною соматичної ре-флекторної дуги

+ Усі відповіді вірні


Яку назву має вiддiл нервової системи, розташований в стiнках органiв, котрим притаманна автоматiя, i здiйснює регуляцiю дiяльностi цих органiв?

+ Метасимпатична нервова система

- Автономна нервова система

- Парасимпатична частина автономної нервової системи

- Симпатична частина автономної нервової системи

- Можна вживати будь-яку з наведених назв


Де здiйснюється переключення аферентних сигналiв на асоцiативнi й еферентнi клiтини в дузi автономного рефлексу?

- У превертебральних i паравертебральних ганглiях

- В iнтрамуральних ганглiях

- У спинному мозку

- У довгастому мозку

+ На усiх указаних рiвнях


Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на поздовжнi й циркулярнi м'язи травної системи?

+ Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють


У хворого виник спазм гладенької мускулатури бронхів. Фізіологічно обгрунто-ваним буде використання для зняття нападу активаторів:

+ Бета-адренорецепторів

- Альфа-адренорецепторів

- Альфа- та бета-адренорецепторів

- Н-холінорецепторів

- М-холінорецепторів


Якi функцiї антидіуретичного гормону?

- Сприяє зниженню осмотичного тиску в плазмi кровi, регулює дiяльнiсть нирок, дiє як вазоконстрiктор (у малих дозах);

- Забезпечує осморегулюючий рефлекс, спричиняє реабсорбцiю води в нисхiдному вiддiлi петлi Генле, дiє як вазодилятатор;

+ Зменшує дiурез, пiдвищує реабсорбцiю води в дистальному сегменті ка-нальців і збиральних трубках нирок, дiє як вазоконстрiктор (у великих до-зах);

- Причетний до гомеостазуючої функцiї нирок, знижує проникливiсть клiтинних мембран до води, дiє як вазоконстрiктор;

- Сприяє пiдвищенню осмотичного тиску кровi, пригнiчує реабсорбцiю води в нирках, пiдвищує проникливiсть клiтинних мембран до води.


Якi речовини є гуморальними регуляторами функцiй органiзму?

- Електролiти й мiкроелементи

- Гормоноїди (система АПУД)

- Гормони

- Метаболiти

+ Усi вiдповiдi вiрнi


Які речовини стимулюють вивільнення гормонів аденогіпофізом?

+ Ліберини

- Статини

- Енкефаліни

- Ендорфіни

- Усі відповіді вірні


Які речовини пригнічують вивільнення гормонів аденогіпофізом?

- Ліберини

+ Статини

- Енкефаліни

- Ендорфіни

- Усі відповіді вірні


Яка з речовин виконує функції вторинного месенджера?

- Аденілатциклаза

+ цАМФ

- Іони калію- Іони хлору

- Креатин фосфат


При травмі людина втратила 500 мл крові, що призвело до зменшення діурезу. Вплив якого гормону на нирки забезпечив, перш за все, цю пристосувальну реакцію?

+ Вазопресин

- Натрійуретичні фактории

- Альдостерон

- Кортизол

- Ренін
Яким з перерахованих гормонів найефективніше стимулювати скорочення матки під час пологів?

- Вазопрессин

- Натрійуретичні фактории

- Альдостерон

- Кортизол

+ Окситоцин
При тривалому перебуванні в горах в альпіністів відбулося збільшення кількості еритроцитів (еритроцитоз). Вплив якої біологічно-активної речовини зумовив ці зміни?

+ Еритропоетину

- Реніну

- Кортизолу

- Адреналіну

- Тестостерону


Хворий 20 років скаржиться на сильну спрагу і збільшене сечовиділення (до 10 л на добу). Рівень глюкози в крові нормальний, у сечі глюкоза відсутня. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни?

+ Вазопрессину

- Окситоцину

- Інсулину

- Трийодтироніну

- Кортизолу


Яка з ендокринних залоз причетна до органiзацiї клiтинного iмунiтету?

- Наднирковi залози

- Прищитовиднi залози

- Щитовидна залоза

+ Пiдгрудинна залоза (тимус)

- Статевi залози


Гормон якої з ендокринних залоз є регулятором дiяльностi зорового аналiзатора (зокрема, чутливостi до свiтла та кольоросприймання?)

- Надниркових залоз (мозкової речовини);

- Надниркових залоз (коркової речовини)

+ Шишкоподiбної залози (епiфiза)

- Гiпофiза (передньої частки)

- Гiпофiза (задньої частки)


Якi з перерахованих гормонiв виробляються передньою часткою гiпофiза?

+ Соматотропний гормон, тіреотропний гормон, кортикотропiн, гонадотропнi гормони

- Вазопресин (антидіуретичний гормон), окситоцин, мелатонін

- Соматотропний гормон, тіреотропний гормон, мелатонін, антидіуретичний гор-мон

- Тіреотропний гормон, кортикотропiн, вазопресин, антидиуретичний гормон

- Тіреотропний гормон, вазопресин, кортикотропiн, окситоцин


Які функцiї гормону передньої частки гiпофiзу соматотропiну?

- Сприяє збiльшенню росту, активує остеобласти епiфiзiв трубчастих кiсток, не впливає на зкостенiння росткової зони хрящів

- Збiльшує масу тiла, активує остеокласти, прискорює енхондральне зкостенiння

+ Сприяє збiльшенню росту й маси тiла, активує остеобласти, затримує зко-стенiння росткової зони хрящiв

- Не впливає на масу тiла, збiльшує зрiст, затримує зкостенiння трубчастих кiсток

- Не впливає на зрiст, активує остеобласти, прискорює зкостенiння хрящiв трубчастих кiсток


Після пологів у породілі спостерігається недостатнє утворення молока. Гіпофунк-цію якої залози внутрішньої секреції можна запідозрити?

+ Аденогіпофізу

- Нейрогіпофізу

- Щитоподібної залози

- Підшлункової залози

- Надниркових залоз


Якщо у жаби зруйнувати гіпофіз, то через деякий час у неї стане світлішим колір шкіри. Чому?

+ Зменшення меланотропіну

- Зменшення тиреотропіну

- Збільшення вазопресину

- Збільшення тиреотропіну

- Збільшення окситоцину


При клiнiчному обстеженнi встановлено: пiдвищення основного обмiну на 40%, пiдсилене потовидiлення, тахiкардiю, худорлявiсть. Функцiї якої з ендокринних залоз порушено i в якому напрямку?

- Задньої долi гiпофiзу, гiперфункцiя

+ Щитоподібної залози, гіперфункція

- Гiпофункцiя щитоподібної залози

- Прищитоподібних залоз, гіпофункція

- Пiдгрудинної залози (тимусу), гіперплазія


Зріст дорослої людини становить 120 см при пропорціональній будові тіла і нор-мальному розумовому розвитку. Для недостатнього вироблення якого гормону у дитячому віці характерні вказані ознаки?

+ Соматотропіну

- Гонадотропного

- Адренокортикотропного

- Тиреотропного

- Тироксину


У дитини від народження знижена функція щитоподібної залози. Що є головним наслідком цього?

+ Кретинізм

- Нанізм

- Гігантизм

- Гіпопітуітарізм

- Гіперпігментація шкіри


У дитини тиміко-лімфатичний статус. Що призвело до цього?

+ Збільшення підгрудинної залози

- Зменшення підгрудинної залози

- Збільшення щитоподібної залози

- Зменшення щитоподібної залози

- Збільшення при щитоподібних залоз


У хворого похилого віку спостерігали збільшення та потовщення пальців на руках та ногах, носа, нижньої щелепи. Із збільшенням виділення якого гормону пов’язані дані порушення?

+ Соматотропного

- Гонадотропного

- Адренокортикотропного

- Тиреотропного

- Тироксину


Який з гормонiв є гiпоглiкемiзуючим?

- Соматостатин

- Глюкагон

- Адреналін

+ Інсулін

- Глюкокортикоїди


Після того, як вранці людина одягнеться, вона поступово перестає відчувати одяг, відбувається адаптація. Ці процеси на рівні рецепторів виявляються зміною проникності мембран до іонів:

- Підвищується проникність до іонів калію

- Знижується проникність до іонів калію

+ Знижується проникність до іонів натрію

- Підвищується проникність до іонів натрію

- Знижується проникність іонів кальцію


Зниження фiзiологiчних властивостей м'яза пiд катодом при тривалiй дiї сильного постiйного струму це:

- Кателектротон

- Анелектротон

+ Катодична депресiя

- Фiзичний електротон

- Хронаксiя


Що є основою акомодацiї тканини?

- Пiдвищення амплiтуди потенцiалiв дiї

- Зникнення мембранного потенцiалу

- Пiдвищення проникливостi мембрани для Na+

- Припинення роботи Са++-каналiв

+ Інактивацiя Na+-каналiв i пiдвищення проникливостi мембрани для К+


Струми надвисокої частоти (НВЧ), що застосовуються у фізіотерапії не виклика-ють збудження, а викликають тільки тепловий ефект. Як можна пояснити це явище?

- Стимул попадає в фазу субнормальної рефрактерності

- Інтенсивність стимулу менше порогової величини

- Стимул попадє в фазу абсолютної рефрактерності

+ Тривалість стимулу менше корисного часу

- Розвивається акомодація


Мiнiмальна сила, що викликає максимальне скорочення м'яза, це:

- Хронаксiя

- Реобаза

- Корисний час

- Мiнiмальний порiг подразнення

+ Максимальний порiг подразнення

У пацієнта після повторного протезування зубів виникла сухість і металічний присмак у роті, спотворення смаку, запалення слизової язика і ясен. Найбільш вірогідною причиною є:

+ Явища гальванізму

- Пошкодження чутливих нервових волокон

- Застосування неякісної пластмаси

- Занесення інфекції

- Пошкодження смакових рецепторів


Пацієнт звернувся до стоматолога зі скаргами на металевий присмак у роті й пе-чію язика після протезування. Які дослідження необхідно провести з метою визначення причини?

+ Гальванометрію

- Мастикаціографію

- Оклюзіографію

- Електроміографію

- Рентгенографію


Яка частина нейрона має вищу концентрацію Na+-каналів на 1 мм2 клітинної мем-брани?

- Дендрити

- Ділянки тіла клітини біля дендритів

+ Початковий сегмент аксона

- Мембрана аксона під мієліном

- Жодна з наведених вище частин


Яким з перелічених волокон властива найменша швидкість проведення збудження?

- А_альфа-волокна

- А_бета-волокна

- А_гама-волокна

- В-волокна

+ С-волокна


Яким з перелічених волокон властива набільша швидкість проведення збудження?

+ А_альфа-волокна

- А_бета-волокна

- А_гама-волокна

- В-волокна

- С-волокна


До якого типу належать автономні прегангліонарні нервові волокна?

- А_альфа-волокна

- А_бета-волокна

- А_гама-волокна

+ В-волокна

- С-волокна


До якого типу належать автономні постгангліонарні нервові волокна?

- А_альфа-волокна

- А_бета-волокна

- А_гама-волокна

- В-волокна

+ С-волокна


Жінці 52 років перед видаленням зуба зробили ін’єкцію місцевого анестетику. Знеболюючий механізм дії цього препарату полягає у порушенні в нервових волокнах:

+ Фізіологічної цілісності

- Ізольованого проведення збудження

- Анатомічної цілісності

- Функціонування мікротрубочок

- Аксонного транспорту


В експерименті після обробки нервово-м’язового препарату жаби курареподібною речовиною скорочення м’яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва зникли. Яка функція клітинної мембрани м’яза порушується цими препаратами?

- Створення бар’єру між середовищем клітини та навколишньою міжклітинною рідиною

- Підтримання внутрішньої структури клітини, її цитоскелета

- Зміна проникності для різних речовин

+ Рецепція медіаторів у нервово-м’язовому синапсі

- Створення електричних потенціалів по обидва боки мембрани


В експерименті на нервово-м’язовому препараті жаби вивчають одиночні скоро-рочення м’яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва. Як зміняться скорочення м’яза після обробки препарату курареподібною речовиною?

+ Зникнуть

- Збільшиться сила

- Збільшиться тривалість

- Зменшиться тривалість

- Не зміняться


Після введення людині курареподібної речовини виникає розслаблення всіх ске-летних м’язів. Що є причиною цього?

+ Блокада Н- холінорецепторів постсинаптичної мембрани

- Порушення виділення ацетилхоліну

- Блокада Са 2+ – каналів пресинаптичної мембрани

- Порушення синтезу холінестерази

- Порушення синтезу ацетилхоліну


У стоматологічній практиці застосовують місцеві анестетики, які блокують такі іонні канали:

+ Натрієві

- Калієві

- Швидкі кальцієві

- Повільні кальцієві

- Хлорні


В експерименті на постсинаптичну мембрану нейрона подіяли речовиною, яка ви-кликала її гіперполяризацію. Проникність для яких іонів через постсинаптичну мембрану збільшилась у даній ситуації?

+ Калію


- Натрію

- Кальцію

- Магнію

- Марганцю


Що таке електромеханiчне спряження м'яза?

- Виникнення потенцiалу дiї i проведення його вздовж клiтинної мембрани й у глибину м'язового волокна по трубочках

- Вивiльнення Ca++ з бокових цистерн саркоплазматичного ретикулуму й дифузiя його до мiофiбрил

- Активацiя системи тропонiн-тропомiозину та зчеплення актину з мiозином

- Взаємодiя ("ковзання") актинових i мiозинових ниток, яка призводить до укорочення мiофiбрили

+ Усi вiдповiдi вiрнi


Роль Са++ в м'язовому скороченнi:

- Гальмує роботу Nа+-К+-насоса

- Викликає розпад АТФ

+ Сприяє взаємодiї мiозину з актином завдяки активацiї тропонiн-тропомiозинової системи

- Викликає утворення тропомiозину

- Ущiльнює Z-мембрани


На ізольованому серці кроля частково заблокували кальцієві канали. Які зміни серцевої діяльності відбудуться внаслідок цього?

- Зменшення сили скорочень

- Зменшення частоти скорочень

+ Зменшення частоти й сили скорочень

- Зупинка серця в діастолі

- Зупинка серця в систолі


Які зміни з боку ізольованого серця жаби можна очікувати після введення в пер-фузійний розчин надлишкової кількості хлористого кальцію?

+ Збільшення частоти і сили скорочень

- Зменшення сили скорочення

- Збільшення частоти скорочень

- Збільшення сили скорочень

- Зупинка серця в діастолі


В эксперименті до м‘яза, взятого з сечовода тварини, підвішують вантаж. М‘яз розтягується і залишається в такому стані при від‘єднанні вантажа. Яку властивість демонструє даний експеримент?

- Автоматію

+ Пластичність

- Эластичність

- Скоротливість

- Розтяжність


Яке електричне явище можна виявити у клітинах м’яза на першій стадії після де-нервації, поки бездіяльність не призведе до його атрофії?

- Локальний потенціал

- Альтераційний потенціал

- Пасивну деполяризацію

+ Спонтанні потенціали дії (потенціали фібриляції)

- Гіперполяризацію


Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщен-ні) вантажу в певному положенні?

+ Ізометричним

- Ізотонічним

- Ауксотонічним

- Концентричним

- Ексцентричним


Що таке рефлекс?

- Шлях, по якому iде збудження при подразненнi

+ Реакцiя органiзму у вiдповiдь на чутливе подразнення за участю ЦНС

- Центр, де збудження перемикається з чутливого шляху на руховий

- Орган, де збудження перетворюється в специфiчний вид енергiї

- Чутливi закiнчення, що сприймають подразнення i генерують ПД


Що таке периферичне нервове волокно?

- Осьовий цилiндр в мiелiновiй оболонцi

- Дендрити нервових клiтин

+ Аксони чи дендрити з оболонками, що входять до складу периферичних нервiв

- Осьовий цилiндр з нейрофiбрiлами

- Мiкротрубочки i нейрофiламенти


Яка послiдовнiсть залучення в реакцiю ланок рефлекторної дуги при здiйсненнi рефлексу?

- Центр - еферентний шлях - ефектор - рецепторне поле - аферентний шлях

- Аферентний шлях - центр - еферентний шлях - ефектор

- Рецепторне поле - центр - еферентний шлях - ефектор

- Рецепторне поле - еферентний шлях - центр - аферентний шлях - ефектор

+ Рецепторне поле - аферентний шлях - центр - еферентний шлях - ефектор


Яку назву мають складнi рефлекторнi акти, в яких кiнець одного рефлексу зумо-влює виникнення наступного?

- Антагонiстичнi рефлекси

- Генералiзацiя

+ Ланцюговi рефлекси

- Синергiчнi рефлекси

- Алiйованi рефлекси


Після тривалого тренування у спортсмена розвинулося втомлення з різким зни-женням працездатності. У якій ланці рефлекторної дуги втомлення виникло в першу чергу?

+ У нервових центрах

- В аферентному провіднику

- У рецепторах

- В еферентному провіднику

- У м'язах


Доросла донька приїхала до матусі у гості. Вона не була голодною, але святково сервірований стіл, смачні пахощі пробудили апетит. Поясніть з позиції вчення П. К. Анохіна про структуру акту поведінки значення приказки “Апетит приходить під час їжі“ і назвіть компонент цієї структури, який у даному конкретному випадку викликав таку поведінку доньки.

- Домінантна мотивація

+ Обстановочна аферентація

- Пусковий стимул

- Пам`ять

- Акцептор результату дії

У людини внаслідок довільної затримки дихання на 40 с зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?

+ Безумовні симпатичні рефлекси

- Безумовні парасимпатичні рефлекси

- Умовні симпатичні рефлекси

- Умовні парасимпатичні рефлекси

- Безумовні периферичні


У чоловіка 33 років діагностовано прободіння шлунку й запалення очеревини, що призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки “дошкоподібний живіт”. Який рефлекс забезпечує цей симптом?

+ Вісцеро-соматичний

- Вісцеро-вісцеральний

- Вісцеро-кутанний

- Кутанно-вісцеральний

- Сомато-вісцеральний


Що таке гальмування в ЦНС?

+ Активний процес пригнiчення або припинення збудження при подразненнi

- Вiдсутнiсть збудження

- Припинення збудження

- Припинення видiлення збуджувальних медiаторiв

- Зменшення працездатностi пiд час роботи


Чим запускається процес звiльнення медiатора в синапсах?

- Деполяризацiєю постсинаптичної мембрани

- Збудженням хеморецепторiв

+ Потенцiалом дiї, що надходить до кiнцевої бляшки

- Активацiєю холiнестерази

- Слiдовою гiперполяризацiєю


Чим зумовлене постсинаптичне гальмування?

+ Активацiєю калiєвих чи хлорних каналiв

- Активацiєю натрiєвих каналiв

- Інактивацiєю калiєвих i хлорних каналiв

- Проникненням гальмiвних медiаторiв через постсинаптичну мембрану

- Деполяризацiєю постсинаптичної мембрани


Чим зумовлене пресинаптичне гальмування?

- Гiперполяризацiєю постсинаптичної мембрани

- Дiєю гальмiвного медiатора на дендрити мотонейронiв

- Інактивацiєю калiєвих i хлорних каналiв

- Блокуванням синтезу гальмiвних медiаторiв

+ Деполяризацiєю за типом катодичної депресiї на шляху до пресинаптичної мембрани за участю натрiєвих та кальцiєвих каналiв iз створенням блоку проведення збудження


Що вiдноситься до особливостей проведення збудження через синапси?

- Синаптична затримка, сумацiя збудження, двобiчнiсть проведення збудження, трансформацiя збудження

- Однобiчнiсть проведення збудження, сальтаторне проведення збудження, стом-люванiсть

- Сумацiя збудження, трансформацiя ритму збудження, пiслядiя, вiдносна невтомнiсть

- Трансформацiя ритму збудження, пiслядiя, посттетанiчна потенцiацiя, двобiчне проведення збудження

+ Однобiчнiсть проведення збудження, синаптична затримка, сумацiя збудження, трансформацiя ритму, пiслядiя


Внаслідок введення жабі розчину хімічної речовини, у відповідь на всі подраз-нення вона відповідає генералізованими судомами. Що було введено жабі?

+ Стрихнін

- Адреналін

- Ацетилхолін

- Серотонин

- Дофамін


Нервово-м'язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м'яза до скорочення у відповідь на пряму стимуліцію, але втрачається у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута?

+ Нервово-м'язовий синапс

- Натрієві канали

- Калієві канали

- Процеси енергоутворення

- Спряження збудження і скорочення у м'язі


В експерименті встановлено, що при збудженні мотонейронів м'язів-згиначів, гальмуються мотонейрони м'язів-розгиначів. Який вид гальмування лежить у основі цього явища?

+ Реципрокне

- Гальмування слідом за збудженням

- Пессимальне

- Зворотнє

- Латеральне


Як назвати зменшення ефекту одночасної дiї двох сильних стимулiв, котрi разом збуджують групу мотонейронiв, порiвняно з арифметичним складанням ефектiв вiд порiзно збуджених цих мотонейронiв?

- Полегшення

- Домiнанта

- Конвергенцiя

- Послiдовне гальмування

+ Оклюзiя


Як називається панiвний осередок збудження, котрий пiдсилюється пiд впливом iмпульсiв, що надходять з iнших центрiв, гальмуючи при цьому їх?

+ Домiнанта

- Полегшення

- Оклюзiя

- Центральне гальмування

- Ірадiацiя


Якi провiдниковi шляхи спинного мозку є чутливими?

- Спино-таламiчний, Монакова, Голя, Бурдаха

- Пiрамiдний, Монакова, вестибуло-спинальний, текто-спинальний

- Флексiга, Говерса, пiрамiдний, Монакова

- Бурдаха, текто-спинальний, Говерса

+ Голя, Бурдаха, Флексiга, Говерса


Де розташованi центри лiктьових згинальних та розгинальних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?

+ C V - C VIII; м'язово-шкiрний, променевий

- C VII - C VIII; м'язово-шкiрний, променевий

- C VII - T I; м'язово-шкiрний, променевий

- C IV - C VI; променевий

- C V - C VIII; серединний, променевий


Яку назву має частина спинного мозку з парою переднiх i заднiх корiнцiв?

- Метамер

+ Сегмент

- Вiддiл


- Центр

- Ядро
Скiльки сегментiв мiстить в собi спинний мозок?

- 21

- 27


+ 31

- 35


- 37
Якi провiдниковi шляхи спинного мозку є руховими?

- Пiрамiдний, Монакова, Голя i Бурдаха, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний

- Кортико-спинальний, рубро-спинальний, Флексiга i Говерса, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний

- Монакова, спино-церебелярний, кортико-спинальний, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний

- Пiрамiдний, Монакова, вестибуло-спинальний, Флексiга i Говерса, вестибуло-спинальний, текто-спинальний

+ Пiрамiдний, Монакова, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний


Яку назву мають явища, що виникають внаслiдок "половинного" пошкодження спинного мозку (порушення рухiв на боцi травми, больової i температурної чутливостi - на протилежному, пропрiоцептивної i тактильної чутливостi - частково з обох)?

+ Синдром Броун-Секара

- Зони Захар'їна-Геда

- Закон Бела-Мажандi

- Домiнанта Ухтомського

- Гальмування Сєченова


Де розташованi центри колiнних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?

+ L III - L IV, стегновий

- L I - L II, стегновий

- T VII - T XII, стегновий

- I - S III, м'язово-шкiрний

- С V - C VIII, серединний


Де розташованi центри рефлексу з ахiллового сухожилка i якi нерви причетнi до його здiйснення?

- L III - L IV, стегновий

- L I - L III, стегновий

- T VII - T XII, стегновий

+ S I - S II, великогомiлковий

- С V - C VIII, серединний


Де розташованi центри черевних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?

- L III - L IV, стегновий

- L I - L III, стегновий

+ T VII - T XII, мiжребернi

- S I - S II, великогомiлковий

- С V - C VIII, серединний


Де розташованi центри пiдошовних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?

- L III - L IV, стегновий

+ L V - S I, сiдничний

- T VII - T XII, мiжребернi

- S I - S II, великогомiлковий

- С V - C VIII, серединний


При патологоанатомічному дослідженні спинного мозку чоловіка 70 років вияв-лені деструкція і зменшення кількості клітин ядер передніх рогів у шийному й грудному відділах. Які функції були порушені пр житті?

+ Моторні функції верхніх кінцівок

- Моторні функції нижніх кінцівок

- Чутливість і моторні функції верхніх кінцівок

- Чутливість нижніх кінцівок

- Чутливість верхніх кінцівок


У результаті травми у чоловіка 40 років зруйновані задні корінці спинного мозку. Які розлади будуть спостерігатися в ділянці іннервації цих корінців?

+ Втрата всіх видів чутливості

- Порушення функції посмугованих скелетних м’язів

- Порушення функції гладеньких м’язів

- Втрата температурної та вібраційної чутливості

- Втрата больової чутливості


У результаті травми відбулося пошкодження спинного мозку (з повним перери-вом) на рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням?

+ Дихання припиняється

- Дихання не змінюється

- Зростає частота дихання

- Зростає глибина дихання

- Зменшиться частота дихання


У хворого виявляється повна демієлінізація волокон провідних висхідних шляхів. Формування яких відчуттів при цьому погіршиться найменше?

+ Температурних

- Пропріоцептивних

- Зорових

- Дотикових

- Слухових


У чоловіка 60 років рівень цукру в крові становить 6,8-7,0 ммоль/л, вміст інсуліну у крові - нормальний, кількість інсулінових рецепторів зменшена. Який механізм гіперглікемії?

+ Зменшення кількості інсулінових рецепторів і зниження толерантності до глюкози

- Порушення гіпоталамічного глюкостатичного механізму

- Глюконеогенез переважає над гліконеогенезом

- Порушена глюконеогеназна функція печінки

- Підвищена гліколітична функція печінки


Якi з перерахованих гормонiв мають протизапальну дiю?

- Адреналiн

- Мiнералокортикоїди

+ Глюкокортикоїди

- Глюкагон

- Інсулiн


Якi гормони виробляються мозковою речовиною надниркових залоз?

- Глюкокортикоїди, мiнералокортикоїди

+ Адреналiн, норадреналiн

- Адреналiн, андрогени

- Норадреналiн, глюкокортикоїди

- Кортикотропiн, естрогени


Якi з перерахованих гормонiв специфiчно впливають на обмiн натрiю в органiзмi за рахунок збiльшення реабсорбцiї його канальцями нирок?

- Глюкокортикоїди

+ Мiнералокортикоїди

- Паратгормон

- Андрогени

- Антидіуретичний гормон


Вкажiть вiрну послiдовнiсть стадiй загального адаптацiйного синдрому за Г.Сельє. Стадiї:

- Резистентностi, виснаження, тривоги

+ Тривоги, резистентностi, виснаження

- Виснаження, резистентностi, тривоги

- Тривоги, виснаження, резистентностi

- Резистентностi, тривоги, виснаження


Яке призначення альдостерону?

- Залучений до ренiн-ангiотензивної системи

- Впливає на водно-сольовий обмiн

- Пiдвищує активний транспорт Nа+ через клiтинні мембрани

- Стимулює виведення К+ нирками в обмiн на Н+

+ Усi вiдповiдi вiрнi


У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові. Причиною цього є збільшена концентрація в крові

+ Адреналіну

- Тироксину

- Соматотропіну

- Кортизолу

- Плазмінів


Чоловік середнього віку виїхав в іншу країну на обіцяну йому роботу, але пра-цевлаштуватися тривалий час не вдавалося. Які з ендокринних залоз, більш за все, виснажуються?

+ Надниркові

- Прищитоподібні

- Сім’яники

- Підгрудинна

- Щитоподібна


У хворого бронзове забарвлення шкіри, особливо обличчя, шиї та рук; втрата апетиту, нудота, блювання; підвищена втомлюваність при фізичній та розумовій праці; підвищена чутливість до холоду та болю, висока сприйнятливість до інфекцій. Що призвело до цієї хвороби?

+ Гіпофункція кори надниркових залоз

- Гіперфункція кори надниркових залоз

- Гіперфункція щитоподібної залози

- Гіпофункція щитоподібної залози

- Гіперфункція підгрудинної залози


Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормона найшвидше збільшиться в крові студента?

+ Адреналіну

- Тіреоліберину

- Кортикотропіну

- Кортизолу

- Соматотропну


Після перенесеного стресу у людини похилого віку підвищився артеріальний тиск. Чому?

+ Активувалась симпато-адреналова система

- Підвищився тонус парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи

- Активувалась функція статевих залоз

- Розвинулись процеси гальмування в ЦНС

- Збільшилась кількість депонованої крові


Якi гормони видiляються статевими залозами?

- Лютропiн

- Люлiберин

- Пролактин

+ Естрогени

- Усi вiдповiдi вiрнi


Вкажiть гормон жiночих статевих залоз:

- Фолiкулостимулюючий гормон

- Пролактин

+ Прогестерон

- Лактотропiн

- Тестостерон


Вкажiть чоловiчi статевi гормони

- Естрогени

+ Андрогени

- Прогестерон

- Лютропiн

- Соматостатин


Яка послiдовнiсть стадiй менструального циклу в органiзмi жiнки є вiрною?

- Передовуляцiйний перiод - пiсляовуляцiйний перiод - овуляцiя - перiод спокою

+ Передовуляцiйний перiод - овуляцiя - пiсляовуляцiйний перiод - перiод спо-кою

- Передовуляцiйний перiод - перiод спокою - постовуляцiйний перiод – овуляцiя

- Овуляцiя - перiод спокою - постовуляцiйний перiод - передовуляцiйний перiод

- Постовуляцiйний перiод - передовуляцiний перiод - овуляцiя - перiод спокою


Якi ефекти гормонiв статевих залоз вiднесено до вторинних статевих ознак?

- Особливостi енергетичного обмiну

- Особливостi психомоторної сфери

- Особливостi скелету

- Особливостi розподiлу волосяного покрову i пiдшкiрної жирової основи

+ Усi вiдповiдi вiрнi


Яку дію статевих гормонів віднесено до забезпечення первинних статевих ознак?

- Диференціювання статі в ембріональному періоді

- Розвиток зовнішніх статевих органів

- Місячні циклічні зміни в статевому апараті

- Вироблення статевих клітин

+ Усі відповіді вірні

При обстеженні дівчинки 16 років виявлено: відсутність оволосіння на лобку і під пахвами, нерозвиненість молочних залоз, відсутність менструацій. Результатом яких гормональних порушень це може бути?

+ Недостатність гормональної функції яєчників

- Гіперфункція щитоподібної залози

- Гіпофункція щитоподібної залози

- Недостатність острівцевого апарату підшлункової залози

- Гіперфункція мозкової речовини наднирників


Жінка 25 років через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на зниження утворення молока. Дефіцит якого гормону призвів до такого стану?

+ Пролактину

- Соматостатіну

- Адренокортикотропного гормону

- Інсуліну

- Глюкагону


У жінки протягом останніх 6 місяців є ознаки макулінізації: підсилення росту во-лосся на обличчі, по білій лінії живота, ногах. Нерегулярний менструальний цикл. Причиною цього може бути підвищення секреції:

+ Андрогенів

- Естрогенів

- Соматотропного гормону

- Тироксину

- Мінералокортикоїдів


Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацеп-тивів, які містять статеві гормони?

+ Гонадотропних

- Вазопресину

- Тіреотропного

- Соматотропного

- Окситоцину


До лікаря звернулися батьки хлопчика 10 років, у якого відмічалося збільшення волосяного покриву на тілі, ріст бороди та вусів, низький голос. Збільшення секреції якого гормону можна запідозрити?

+ Тестостерону

- Вазопресину

- Тиреотропного

- Соматотропного

- Окситоцину


Результати дослідження стероїдних гормонів в плазмі крові здорової жінки із ре-гулярними 28-добовими менструальними циклами свідчить, що протягом останніх 12-ти годин відмічався пік концентрації естрадіолу. Вміст прогестерону був незначний. Розвиток якої ситуації можна очікувати протягом наступних 3 діб?

+ Овуляції

- Початку менструації

- Закінчення менструації

- Зниження базальної температури

- Регресії жовтого тіла


У кабінеті під час реєстрації ЕЕГ у пацієнта задзвонив мобільний телефон. Які зміни виникнуть на ЕЕГ?

- Бета-ритм посилиться

+ Альфа-ритм зміниться на бета-ритм

- Альфа-ритм зміниться на дельта-ритм

- Альфа-ритм посилиться

- Бета-ритм зміниться на альфа-ритм


У лікарню звернувся хворий зі скаргами на вибіркову нездатність виконувати математичні підрахунки, яка виникла після травми головного мозку. В якій зоні кори головного мозку локалізується ураження?

- Прецентральна звивина

- Постцентральна звивина

+ Нижня ділянка лівої лобової частки

- Веретеноподібна закрутка на внутрішній поверхні правої скроневої частки

- Потилична ділянка кори


У пацієнта внаслідок перенесеного інсульту втрачена здатність розпізнавати обличчя. Яка частина мозку ушкоджена?

- Прецентральна звивина

- Постцентральна звивина

- Потилична ділянка кори

+ Внутрішня поверхня правої скроневої частки

- Нижня ділянка лівої лобової частки


Для робітників конвейєрного цеху заводу розробили рекомендації щодо ефективної організації робочого часу і підвищення працездатності. Яка особливість праці в цьому цеху викликає найбільше навантаження на робітників?

- Соціальна неефективність праці

- Підвищення інтелектуального компоненту

+ Монотонність праці

- Підвищення відповідальності

- Стан «оперативного спокою»


Випробовуваного розбудили, коли йому снився сон. Під час якої фази сну його розбудили ?

- Наркотичний

+ Щодобовий "парадоксальний"

- Гіпнотичний

- Щодобовий повільний

- Летаргічний


Дочка приїхала у гості до матері. Вона не була голодною, але святково сервірований стіл, аромати збудили у неї апетит. Який елемент функціональної системи (П.К. Анохіна) в даному випадку викликав таку поведінку?

- Домінантна мотивація

- Акцентор результату дії

+ Обстановочна аферентація

- Пусковий стимул

- Пам'ять


И.П. Павлов встановив, що тип ВНД зумовлюється силою, врівноваженістю і рухливістю процесів збудження і гальмування в ЦНС. Яким способом можна перевірити силу процесу збудження у тварини (людини)?

- Загальмувати умовний рефлекс

- Піддати неврозу

- Перевірити швидкість стомлення

+ Виробити умовний рефлекс

- Зареєструвати ЕЕГ


Структури лімбічної системи взаємодіють з різними відділами мозку. Вкажіть найважливіші впливи скроневої частки на емоції:

- Свідомо управляє проявом емоцій

+ Забезпечує активнішу обробку різного роду сенсорних сигналів

- Забезпечує підключення пам'яті

- Забезпечує підключення вегетативної нервової системи для прояву емоційної поведінки

- Несвідомо управляє виникненням емоцій


У основі сприйняття глядачем образів і дій при прогляданні фільму лежить:

- Сенсорна пам'ять

+ Короткочасна пам'ять

- Словесно-логічна пам'ять

- Найближча пам'ять

- Довгочасна пам'ять


У студента, який раптово зустрів кохану дівчину, збільшився системний артері-альний тиск. Посилена реалізація яких рефлексів спричинила таку зміну тиску?

- Безумовні симпатичні

- Умовні симпатичні та парасимпатичні

- Умовні парасимпатичні

- Безумовні парасимпатичні

+ Умовні симпатичні


Дівчина 15 років народила дитину та через соціальні негаразди віддала її до притулку. Але через деякий час у неї виникло нестримне бажання забрати її додому. Який інстинкт, найімовірніше, стимулює її бажання?

+ Батьківський

- Вітальний

- Імітаційний

- Статевий

- Зоосоціальний


Умовний слиновидільний рефлекс на дзвінок зникає при:

+ Викликанні рефлексу без підкріплення їжею

- Пошкодженні спинного мозку на рівні L2-L4

- Відшаруванні сітківки

- Пошкодженні чотириголового м’яза стегна

- Пошкодженні пірамідного шляху


Спортсмен перейшов на тренерську роботу і продовжує регулярно обстежуватись у фізкультурному диспансері. Які особливості ритмів ЕЕГ можна виявити у цього чоловіка віком 65 років, якщо він здоровий?

- Судомні розряди

- Атипові високочастотні хвилі

- Депресія бета-ритму

+ Сповільнення альфа- і тета-ритму

- Активацію скроневих ділянок


Який вид гальмування виникає у людини, яка тривалий час знаходиться в приміщенні з високим рівнем шуму.

- Умовне гальмування

- Внутрішнє гальмування

- Диференційне гальмування

- Згасальне гальмування

+ Позамежне гальмування


Людина на короткий проміжок часу [декілька секунд] запам'ятала номер телефону. Після дзвінка абоненту він вже зміг відтворити використаний порядок цифр . Який вид пам'яті лежав в основі процесу запам'ятовування?

- Довготривала пам'ять

- Іконічна пам'ять

+ Найближча пам'ять

- Вторинна і третинна пам'ять

- Короткочасна пам'ять


Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність відчувати смаки. Як зветься це захворювання?

+ Агевзія

- Гіперосмія

- Аносмія

- Гіпоосмія

- Гіпогевзія


У пацієнта обстежували вестибулярну сенсорну систему. Для цього його обертали у кріслі Барані в положенні з головою, нахиленою донизу на 30°. В яких півколових каналах у пацієнта виникало позачергове збудження?

- У задньому вертикальному

+ У горизонтальних

- У всіх каналах

- У передньому вертикальному

- В обох вертикальних (передньому і задньому)


Травматичне пошкодження спірального органу в області овального вікна призводить до:

- Ослабленню сприйняття низькочастотних звукових коливань

+ Ослабленню сприйняття низько- і високочастотних звукових коливань

- Підсиленню сприйняття високочастотних звукових коливань

- Підсиленню сприйняття низькочастотних звукових коливань

- Ослабленню сприйняття високочастотних звукових коливань


У обстежуваного виявлено анізокорію (неоднаковий розмір зіниць при однаковому освітленні). Які нейрони пошкоджені, якщо з боку головного мозку патології не виявлено?

- Пігментні клітини сітківки

+ Сітківка

- Війчасте тіло

- Чотиригорбкове тіло

- Зовнішнє колінчасте тіло


У хворого порушений зіничний рефлекс при збереженні функції зору. Яке функціональне пристосування втрачене?

+ Регуляція освітлення сітківки

- Інтенсивність кольоросприйняття

- Регуляція тонусу райдужки

- Сприйняття глибини простору

- Цілісність рефлекторної дуги


Який функціональний механізм зорового аналізатора дозволяє людині сприйняти двогодинний кінофільм із візуальнимми спецефектами?

- Наявність бінокулярного зору

+ Збудження одночасно багатьох нейронів кори

- Вироблення колбочками хлоролабу і еритролабу

- ГАМК-ергічна передача імпульсів

- Оклюзія у підкіркових центрах


Чоловік 30 років працює рентгенологом. В процесі роботи йому часто приходиться переходити із затемненого приміщення в освітлене. Щоразу йому приходиться перечекати деякий час, щоб звикнути до освітлення. Які процеси в зоровій сенсорній системі?

- Дивергенція нервових імпульсів

+ Переключення з системи паличок на систему колбочок

- Регуляція просвіту зіниці

- Підсилення імпульсів від паличок

- Регуляція нервових імпульсів


У людини в результаті травми голови пошкоджені зорові асоціативні сенсорні зони, що призвело до зміни зорового сприйняття.У чому це виявляється?

- Зменьшилось поле зору на білий колір

- Порушено кольоровий зір

- Зменьшилось поле зору на червоний колір

+ Порушена здатність до оцінки зорових образів

- Зменьшилось поле зору на чорний колір


У людини під час нейрохірургічної операції подразнюють потиличні долі кори великих півкуль головного мозку. Які галюцинації це викликатиме у хворого?

- Слухові

+ Зорові

- Смакові

- Дотикові

- Нюхові
В експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Внаслідок руйнування однієї із структур середнього мозку собака втратив орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яку структуру було зруйновано?

- Медіальні колінчасті тіла

- Червоні ядра

- Латеральні колінчасті тіла

- Верхні горбики чотирьохбугір'я

+ Нижні горбики чотирьохбугір'я
У пацієнта віком 60 років виявлено збільшення порогу сприймання звуків високої частоти. Зміна функцій яких структур слухового аналізатора зумовлює виникнення цього порушення?

- М’язів середнього вуха

+ Органу Корті ближче до овального віконця

- Барабанної перетинки

- Євстахієвої труби

- Органу Корті ближче до гелікотреми


В експерименті на жабі вивчали міотатичний рефлекс. Однак при розтяганні м’яза, його рефлекторне скорочення не відбулося. На порушення функції яких рецепторів слід звернути увагу?

- Тактильних

- Суглобових

- Сухожильних органів Гольджи

- Больових

+ М’язових веретен


До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка 52 років з симптомами втрати відчуття слуху. При проведенні дослідження головного мозку методом комп’ютерної томографії було знайдено вогнище крововиливу в області коркового представництва слухового аналізатору. В якій області кори головного мозку знаходиться представництво слухового аналізатору?

- В сомато-сенсорній області

- В лобних долях

- В потиличній області

+ В скроневій області

- В тім’яних долях


До лікаря отоларинголога звернувся чоловік 35 років зі скаргами на погіршення слуху після приймання діуретиків, що могло бути пов’язаним з:

- Надлишком Na+ в крові

- Дефіцитом Na+ в крові

- Дефіцитом Ca2+ в крові

- Надлишком K+ в крові

+ Дефіцитом K+ в крові


У пацієнта, що звернувся до лікаря отоларинголога, ліве вухо однаково погано сприймає звук як шляхом повітряної, так і кісткової провідності, що може бути пов’язаним з захворюванням:

- Середнього вуха зліва

- Зовнішнього вуха зліва

- Внутрішнього вуха зправа

- Середнього вуха зправа

+ Внутрішнього вуха зліва


В експерименті на морській свинці виключення лабіринту зправа, шляхом обробки його хлороформом, привело до підвищення тонусу:

- Всіх екстензорів

- Екстензорів зправа

+ Екстензорів зліва

- Флексорів зліва

- Флексорів зправа


У лабораторних дослідженнях на приматах вивчали фоторецепцію. Встановлено, що внаслідок поглинання кванту світла руйнуються молекули ц-ГМФ, які у темряві утримують відкритими іонні канали для Na+ i Cl-. Які зміни потенціалу мембрани рецептору при цьому спостерігалися?

- Реверсія

+ Гіперполяризація

- Вихід на рівень плато

- Зникнення потенціалу

- Деполяризація


Майбутні водії проходили медкомісію. Обстежували колірний зір. При цьому перевіряли сприйняття різних комбінацій кольорів. Якої комбінації сприйняття кольорів ніколи не може бути?

- Зелений – сприймається, червоний – не сприймається

+ Синій – не сприймається, блакитний – сприймається

- Зелений – не сприймається, червоний – сприймається

- Синій – сприймається, зелений – не сприймається

- Синій – не сприймається, зелений – сприймається


У лабораторному експерименті вивчали електричні явища у провідниковому відділі слухової сенсорної системи. Була зафіксована електрична активність слухового нерва - 100 імп/с. Якому стану відповідає названа електрична активність?

- Дії звуків низької частоти

- Дії голосних звуків

+ Абсолютній тиші

- Дії тихих звуків

- Дії звуків високої частоти


Дитина ненавмисно порізала палець. Спочатку виникло відчуття гострого болю, а потім виник пекучий, ниючий біль, що довго не проходив. Якими речовинами викликаний пекучий біль?

- Fe3+


- Ca2+, Mg2+

+ H+, K+


- Na+, Cl-

- Fe2+
До чого призводить цикл фотохімічних реакцій у зорових рецепторах паличках і активація кальмодуліну?

- Дифузія іонів калію в клітину

- Дифузія іонів калію з клітини

- Дифузія іонів магнію з клітини

- Дифузія іонів кальцію з клітини

+ Змінюється проникність мембрани до натрію
Для отримання прав водіїв молода людина 23 років пройшла огляд у лікаря окуліста. Встановлено, що пацієнт не розрізняє червоний і зелений кольори. Вкажіть як називається порушення кольорового зору.

+ Протанопія і дейтеранопія

- Дальтонізм

- «Куряча сліпота»

- Тританопія

- Протанопія


Поверхню, на якій знаходиться інтактна жаба, нахилили в правий бік. З цього боку рефлекторно підвищився тонус м’язів-розгиначів, завдяки активації таких рецепторів:

- Вестибулорецепторів півколових каналів

- Пропріорецепторів

- Механорецепторів шкіри ступні

- Фоторецепторів сітківки ока

+ Вестибулорецепторів маточки і мішечка


У балерини під час танцю при обертанні в ліву сторону очні яблука швидко рухаються вліво, це є наслідком активації:

- Рецепторів сухожиль

- М’язових веретен

- Отолітових вестибулорецепторів

+ Вестибулорецепторів півколових каналів

- Рецепторів суглобів


. У тварини зникли орієнтовні рефлекси на звукові подразнення і збереглися на спалах світла після перерізу мозку:

- Нижче ядер Дейтерса

- Між мостом і середнім мозком

+ Між передніми і задніми горбиками чотиригорбикової пластинки

- Між довгастим мозком і мостом

- Між довгастим і спинним мозком


У людини формуються звукові відчуття, якщо камертон ставлять на тім’я, але вони зникають, якщо його підносять до вушної раковини. Причиною цього є порушення функції:

+ Звукопровідного апарату вуха

- Середнього вуха

- Зовнішнього вуха

- Звукосприймаючого апарату вуха

- Слухових кісточок


У людини значно порушено сприйняття звуків високої частоти. Причиною цього, найімовірніше, є порушення функції:

- Слухових кісточок

- Вершини завитки

+ Основи завитки

- Середнього вуха

- Внутрішнього вуха


В експерименті на тварині зруйнували середню частину завитки. Це призвело до порушення сприйняття звукових коливань такої частоти:

- Високої та середньої

- Низької

+ Середньої

- Високої

- Низької та середньої


У жінки під час пологів збільшені пороги больової чутливості внаслідок активації такої системи (таких систем):

+ Антиноцицептивна

- Симпато-адреналова та антиноцицептивна

- Симпато-адреналова та гіпофізарно-надниркова

- Симпато-адреналова

- Гіпофізарно-надниркова та антиноцицептивна


У людини під час травми пошкоджена потилична зона кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:

- Дотикові

- Слухові

- Температурні

+ Зорові

- Смакові


У людини під час травми пошкоджена скронева зона кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:

- Дотикові

- Зорові

- Температурні

+ Слухові

- Смакові


У людини при переході зі світлого приміщення в темне відбувається розширення зіниць. Який з наведених рефлексів зумовлює цю реакцію:

- Симпатичний умовний

- Парасимпатичний умовний

- Мета симпатичний

- Парасимпатичний безумовний

+ Симпатичний безумовний


Якi ядра таламусу причетнi до формування феномену "вiдбитих болей"?

+ Релейнi

- Асоцiативнi

- Інтраламiнарний комплекс

- Неспецифiчнi

- Ретикулярнi


Якими нервовими волокнами здiйснюється еферентна iннервацiя iнтрафузальних м'язових волокон?

- А - альфа

- А - бета

+ А - гама

- В

- С
Якi механiзми збудження м'язових веретен?- Збудження альфа-мотонейронiв

- Скорочення екстрафузальних волокон

+ Розтягування м'яза, скорочення iнтрафузальних волокон

- Розтягування м'яза, скорочення екстрафузальних волокон

- Збудження гама-мотонейронiв, скорочення екстрафуз.волокон
Якi головнi характеристики умовного рефлексу?

- Індивiдуальний, природжений, потребує адекватного подразника, постiйний

+ Індивiдуальний, набутий, не потребує адекватного подразника, тимчасовий

- Видовий, природжений, потребує адекватного подразника, постiйний

- Видовий, природжений, потребує адекватного подразника, тимчасовий

- Індивiдуальний, природжений, не потребує адекватного подразника, постiйний


Якi ознаки бачення при залученнi колбочок?

- фотопiчне, нечiтке, хроматичне, периферичне

- ахроматичне, чiтке, центральне, скотопiчне

- фотопiчне, ахроматичне, центральне, нечiтке

- скотопiчне, периферичне, ахроматичне, нечiтке

+ фотопiчне, хроматичне, чiтке, центральнее


Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилась, коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування умовних рефлексів є причиною цього?

+ Зовнішнє

- Позамежне

- Згасаюче

- Диференціювальне

- Запізніле


Людина сиділа в кріслі з заплющеними очима, коли задзвонив телефон. Як зміниться у нього ЕЕГ?

- Бета-ритм зміниться на тета-ритм

+ Альфа-ритм зміниться на бета-ритм

- Підсилиться альфа-ритм

- Підсилиться тета-ритм

- Тета-ритм зміниться на альфа-ритм


Яка з відповідей характеризує властивості темперамента меланхоліка?

- Енергійність, рішучість

+ Невпевненість у собі, нерішучість

- Дратівливість

- Балакучість

- Життєрадісність


Після травми у людини були пошкоджені півколові канали внутрішнього вуха з обох сторін. На які подразники не зможе реагувати ця людина?

+ На зміну руху з кутовим прискоренням

- На шкірні подразники

- На світло

- На звук

- На зміну швидкості прямолінійного руху


Якi головнi характеристики безумовних рефлексiв?

- Індивiдуальнi, природженi, потребують адекватного подразника, постiйнi

- Індивiдуальнi, набутi, не потребують адекватного подразника, тимчасовi

+ Видовi, природженi, потребують адекватного подразника, постiйнi

- Видовi, природженi, потребують адекватного подразника, тимчасовi

- Індивiдуальнi, природженi, не потребують адекватного подразника, постiйнi


При адаптації до сенсорних подразників відбувається:

- Послаблення відчуття у разі застосування одночасно з первинним подразником сенсорних подразників іншого типу

- Інтенсивне відчуття, якщо уживаний подразник застосовують повторно

- Відчуття, що локалізується у руці, якщо подразнюють нерви плечового сплетення

+ Зменшення відчуття, якщо уживаний подразник застосовують постійно

- Зменшення рівня порогу збудження у сенсорних нервах внаслідок того, що на рецептори безпосередньо впливає інша речовина


Яким терміном І. П. Павлов позначив одночасно вироблюваний ланцюг умовних рефлексів як показник синтетичної діяльності кори головного мозку?

- Імпринтінг

- Свідомість

+ Динамічний стереотип

- Інстинкт

- Диференціювання


В чому принципова рiзниця мiж рецепторним потенцiалом (РП) та збуджуючим постсинаптичним потенцiалом (ЗПСП) в нервових синапсах?

- бiльша тривалiсть ЗПСП

- менша тривалiсть РП

- рiзна iонна природа РП та ЗПСП

+ бiльша тривалiсть РП

- бiльша амплiтуда РП


У хворого після перенесеної операції з приводу травми кінцівки з порушенням структури м`якотного нервового волокна, а саме його оболонки, виникали сильні больові відчуття в місці поранення вже після первинного загоювання рани. Що сприяло виникненню такого відчуття ?

- Пошкодження температурних рецепторів шкіри

+ Відновлення цілісності лише безмієлінових С–волокон і початок зростання нерва

- Пошкодження больових рецепторів шкіри

- Наявність м`якітної оболонки нервового волокна

- Пошкодження тактильних рецепторів шкіри


У здорової людини визначають пороги смакової чутливості до різних речовин. До якої з наведених речовин поріг буде найменший ?

+ Хінін


- Хлорид натрію

- Глюкоза

- Сахароза

- Лимонна кислота


При переведеннi погляду з близьких на далеко розташованi предмети вiдбувається:

+ зменшення оптичної сили кришталика

- оптична сила кришталика залишається без змiн

- збiльшення оптичної сили кришталика

- не вiрна нi одна з вiдповiдей

- усi вiдповiдi вiрнi

Якi умови необхiднi для вироблення умовного рефлексу?

- Збіжності в часi умовного i безумовного подразникiв з випередженням першого

- Переважання сили безумовного подразника

- Вiдсутнiсть стороннiх подразникiв, iндиферентнiсть подразника, обраного за умовний

- Здоровий активний стан тварини

+ Усi вiдповiдi вiрнi


Які з наведених рецепторів не є вільні нервові закінчення ?

- Дотику


- Больові

- Холодові

- Сверблячка

+ Смаку
У пацієнта обстежували периферичне поле зору. Лікар встановив, що поле зору для білого кольору більше у всіх напрямках, ніж поле зору для червоного та зеленого кольорів. З чим це пов’язано?

- З порушенням функції колбочок

- З порушенням функції паличок

+ З тим, що колбочки розташовані в центрі сітківки, палички – на периферії

- З покращенням функції колбочок

- З покращенням функції паличок
В яких дiлянках язика переважно розташованi рецептори, що сприймають кисле?

+ на кiнчику язика

- на середнiй дiлянцi язика

- на бiчних дiлянках язика

- на коренi язика

- на усiй поверхнi язика


Якi з названих рецепторiв вiдносяться до первинно-чутливих?

- слуховi

- смаковi

- вестибулярнi

+ нюховi

- зоровi
При переведеннi погляду з далеких на близько розташованi предмети вiдбувається:

- розслаблення вiйчастого м'язу та натягнення циннових зв'язок

+ скорочення вiйчастого м'язу та розслаблення циннових зв'язок

- скорочення вiйчастого м'язу та натягнення циннових зв'язок

- розслаблення вiйчастого м'язу та розслаблення циннових зв'язок

- стан вiйчастого м'язу та циннових зв'язок залишається без змiн
Що таке тританопiя?

- несприймання червоного кольору

- несприймання зеленого кольору

+ несприймання синього кольору

- повне несприймання кольорiв

- нормальне кольоросприймання


При пресбiопiї (старечiй далекозоростi) найближча точка чiткого бачення може становити (в сантиметрах):

- 0,5


- 4

- 7


- 10

+ 50
Який з наведених принципiв класифiкацiї умовних рефлексiв невiрний?

- За рецепторним полем, до якого адресується умовний подразник

- За ефектором, який приймає участь в здiйсненнi умовного рефлексу

- За бiологiчним значенням

+ За силою умовного подразника

- За часом безумовного пiдкрiплення
Якi функцiї виконує зовнiшнє вухо?

- є звуковловлювачем та резонатором

- є мiсцем розташування бiологiчно активних точок

- сприяє локалiзацiї джерела звуку

- захищає вiд зовнiшнiх несприятливих факторiв

+ усi вiдповiдi вiрнi


За яким принципом слухова система визначає локалiзацiю джерела звуку ?

- по рiзницi фаз звукової хвилi, що надходить до обох вух (для низьких частот)

- по рiзницi iнтенсивностi високих звукiв завдяки екранiзуючим властивостям тканин голови

- по неодночасностi надходження звукової хвилi до обох вух (для низьких частот)

+ усi вiдповiдi вiрнi
Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргою на порушення рівноваги, вегетативні розлади (зміну частоти серцевих скорочень, посилення потовиділення, блювоту). З роздратуванням якої сенсорної системи це пов'язано?

- Больової

- Пропріоцептивної

+ Вестибулярної

- Слухової

- Зорової


Як називається око з нормальною довжиною очного яблука при нормальнiй оптичнiй силi?

- гiперметропiчне

+ еметропiчне

- мiопiчне

- астигматичне

- пресбiопiчне


У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знаходилась людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?

- Відпочинок

+ Сон

- Легка робота- Нервове напруження

- Спокій
У хворого після травми головного мозку виявлено порушення короткочасної пам’яті. Який механізм пам’яті при цьому порушений?

- Іонні зрушення в мембранах рецепторів

- Структурно-функціональні зміни синапсів в ЦНС

+ Реверберація збудження в замкнених ланцюгах нейронів

- Іонні зрушення в аферентних нейронах

- Структурні зміни в нейронах
Якому темпераменту (за Гiпократом) вiдповiдає сильний, врiвноважений, iнертний тип вищої нервової дiяльностi (за Павловим)?

+ Флегматичному

- Сангвiнiчному

- Холеричному

- Меланхолiчному

- Астенiчному


Які процеси здiйснюються пiд час сну?

- Емоцiйне розвантаження

- Органiзацiя логiчної пам'ятi, звiльнення регiстрiв пам'ятi, завдяки переведення вторинної в третинну

- Активацiя вироблення гормону росту

- Змiна рiвня обмiну енергiї та речовин; обмеження сприйняття iнформацiї з зовнiшнього середовища

+ Усі відповіді вірні


Специфічною особливістю вищої нервової діяльності у людини є:

- Наявність кори великих півкуль

+ Наявність другої сигнальної системи

- Здатність утворювати тимчасовий зв’язок

- Наявність сенсорних систем

- Здатність до запам’ятовування


Які структури головного мозку пов’язані з навчанням, збереженням і вилученням інформації з пам’яті?

- Кора великих півкуль

- Лімбічна система

- Гіпоталамус

- РФ

+ Усі відповіді вірні


Функції середнього вуха?

- Проведення звукових коливань

- Зменшення амплітуди звукових коливань

- Збільшення інтенсивності звуку

- Регуляція тиску по різні сторони барабаної перетинки

+ Всі вищеперелічені


В чому полягає функцiональна спецiалiзацiя правої пiвкулi, що вона забезпечує?

- Цiлiсне, образне сприйняття

- Поступальне, пiдсвiдоме мислення

- Орiєнтацiю в просторi, манiпуляцiю предметами

- Песимістичний настрiй

+ Усi відповіді вірнi


Як називається око зi зменшеною оптичною силою при нормальнiй довжинi очного яблука?

- еметропiчне

- мiопiчне

- астигматичне

- усi вiдповiдi вiрнi

+ гiперметропiчне


Під час хірургічної операції головного мозку під місцевою анестезією було помічено, що подразення електричним струмом незначної зони кори великого мозку викликало у хворого різні тактильні і температурні відчуття. На яку саме зону було нанесено подразнення?

- На центральній відділ температурної чутливості.

- На центральний відділ шкірного аналізатора, ділянку задньої центральної звивини.

- На центральний відділ больового аналізатора.

+ Всі відповіді вірні.

- На ділянку постцентральної звивини.


Що таке протанопiя?

+ несприймання червоного кольору

- несприймання зеленого кольору

- несприймання синього кольору

- повне несприймання кольорiв

- нормальне кольоросприймання


Якому темпераменту (за Гiпократом) вiдповiдає сильний, врiвноважений, рухливий тип вищої нервової дiяльностi (за Павловим)?

- Флегматичному

+ Сангвiнiчному

- Холеричному

- Меланхолiчному

- Астенiчному


Як називається око зi збiльшеною заломною силою при нормальнiй довжинi очного яблука?

- гiперметропiчне

- еметропiчне

+ мiопiчне

- астигматичне

- пресбiопiчне


Після обстеження пацієнта в клініці нервових хвороб було встановлено крововилив в стовбурі головного мозку та відсутність звуження зіниці під впливом світла. З ураженням яких ядер стовбура мозку це пов’язано?

- Латерального ретикулярного ядра довгастого мозку

- Ретикулярних ядер середнього мозку

- Червоних ядер середнього мозку

+ Ядер Якубовича-Едінгера-Вестфаля середнього мозку

- Ретикулярних ядер гіпоталамуса


При переведенні погляду з близьких на далеко розташовані предмети відбувається:

- Розслаблення війчастого м’язу та розслаблення циннових зв’язок.

- Скорочення війчастого м’язу та розслаблення циннових зв’язок.

- Скорочення війчастого м’язу та натягнення циннових зв’язок.

+ Розслаблення війчастого м’язу та натягнення циннових зв’язок.

- Стан війчастого м’язу та циннових зв’язок залишається без змін.


Який з наведених принципів класифікації умовних рефлексів невірний?

- За рецепторним полем, до якого адресується умовний подразник

- За ефектором, який приймає участь в здійсненні умовного рефлексу

- За біологічним значення

+ За силою умовного подразника

- За часом безумовного підкріплення


Яку діяльність мозку можна віднести до другої сигнальної системи?

- Усвідомлення слова, почутого, вимовленого, прочитаного

- Розуміння фізико-математичних символів, нотної грамоти

- Розуміння брайлівської мови сліпих

- Розуміння жестів глухонімих

+ Усі відповіді вірні


Що забезпечують палички?

- Ахроматичний зір

- Нечіткий зір

- Периферичний зір

- Скотопічний зір

+ Всі вищенаведені


Чоловік після травми головного мозку втратив здатність впізнавати побачені предмети. З поразкою яких ділянок кори великих півкуль це пов'язано?

- Проекційних полів зорової кори білатерально

- Борозни пташиної шпори білатерально

- Полів 17 білатерально

+ Полів 18 і 19 зліва

- Полів 18 і 19 білатерально


Де знаходиться центр кори, що забезпечує смакові відчутті?

- Потилична ділянка

- Тім'яна ділянка

- Лобова ділянка

+ Нижня частина задньої центральної звивини

- Верхня частина задньої центральної звивини


Вітамін А- це попередник синтезу

- Соматостатину

- Ретинену

- Пігменту райдужки

+ Скотопсину

- Водянистої вологи


У обстежуваного понижена адаптація ока до світла і темряви. З поразкою якої структури ока це пов'язано?

- Радужної оболонки

- Склоподібного тіла

- Кришталика

- Війкового тіла

+ Сітківки


Центр рефлексу розширення зiницi знаходиться в:

+ бокових рогах спинного мозку

- довгастому мозку

- середньому мозку, ядрi четвертої пари черепних нервiв

- середньому мозку, ядрi третьої пари черепних нервiв

- гiпоталамусi


Що може бути причиною астигматизму?

- збiльшена оптична сила ока

- зменшена оптична сила ока

- збільшена довжина очного яблука

+ рiзна оптична сила в рiзних вiддiлах рогiвки

- зменшена довжина очного яблука


Психологічне дослідження встановило: у людини добра здатність швидко пристосовуватися до нової обстановки, добра пам’ять, емоційна стійкість, висока працездатність. Найімовірніше, ця людина є:

+ Сангвінік

- Холерик

- Меланхолік

- Флегматик

- Флегматик з елементами меланхоліка


У експерименті у тварини зруйнували середню частину правого завитка внутрішнього вуха. Як порушиться сприйняття звуків по частоті і напрямку?

- Середніх частот зліва

+ Середніх частот з права ?

- Низьких частот зліва

- Низьких частот з права

- Високих частот з права


У чоловіка в правому оці під впливом туберкульозного процесу уражена периферична частина сітківки. Які порушення можна встановити, якщо обстежуваний дивитиметься тільки правим оком?

- Погіршення периферичного зору

- Погіршення скотопічного зору

- Зниження чутливості зору

- Зменшення поля зору для білого кольору

+ Всі відповіді вірні


Тільця Пачіні – це

- Температурні рецептори

- Рецептори зуду

+ Рецептори дотику, що швидко адаптують

- Рецептори дотику, повільно адаптуються

- Рецептори болю


В результаті пухлини гіпофіза спостерігався тиск на медіальну частину перехрестя зорового тракту. Яке порушення зору виникне при цьому?

- Зникнуть ліві половини зорових полів обох очей

+ Зникнуть медіальні половини зорових полів обох очей

- Зникнуть латеральні половини зорових полів обох очей

- Зникнуть праві половини зорових полів обох очей

- Змін не буде


Якi структури мозку пов'язанi з навчанням, збереженням i вилученням iнформацiї з пам'ятi?

- Кора великих пiвкуль

- Лiмбiчна система

- Гiпоталамус

- РФ

+ Усi відповіді вірнi


У здiйсненнi вестибуло-вегетативних реакцiй провiдне значення мають зв'язки вестибулярних ядер з:

- червоними ядрами

+ ядрами Х пари

- мозочком

- хвостатими ядрами

- спинним мозком


Як називається око з нормальною заломною силою при збiльшенiй довжинi очного яблука?

- гiперметропiчне

- еметропiчне

+ мiопiчне

- астигматичне

- пресбiопiчне


В експерименті при дії гучного звукового подразника зареєстровано зменшення натягу барабанної перетинки у обстежуваного. Яке фізіологічне значення даної реакції ?

- Забезпечує краще проведення звуку

- Покращує звукосприйняття

- Обмежує рух слухових кісточок

- Регулює утворення ендолімфи

+ Зменшує тиск на внутрішнє вухо


У чому полягає функцiональна спецiалiзацiя правої пiвкулi, що вона забезпечує?

- Цiлiсне, образне сприйняття

- Поступальне, пiдсвiдоме мислення

- Орiєнтацiю в просторi, манiпуляцiю предметами

- Песимистичний настрiй

+ Усi відповіді вірнi


Яка з відповідей характеризує властивості темпераменту сангвініка?

- Нестабільність настрою

- Млявість

- Нерішучість

+ Енергійність, життєрадісність, рухливість

- Відсутність ініціативи


При обстеженні пацієнта встановили сильний, врівноважений, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Якому темпераменту за Гіппократом відповідає пацієнт?

+ Флегматичному

- Сангвінічному

- Холеричному

- Меланхолічному

- Неможливо визначити


З метою анальгезії можуть бути використані речовини, які виробляються в ЦНС і подібні опіатам. Яка це речовина?

- Вазопресин

+ ендорфін

- Окситоцин

- Соматоліберин

- Кальцитонін


Умовні рефлекси відрізняються від безумовних тим, що це:

+ Індивідуально набута реакція

- Природжена відповідь ЦНС на подразнення

- Реакція, що здійснюється за участю ЦНС

- Успадкована реакція

- Видово специфічна реакція при участі ЦНС


Якi утворення вiдносяться до середнього вуха?

- молоточок

- ковадло

- стремiнце

- m. stapedius, m.tensor tympani

+ усi вiдповiдi вiрнi


У хворого внаслідок інсульту була пошкоджена нижня частина третьої лобної звивини лівої півкулі (центр Брока). До яких наслідків це може привести?

+ Порушення відтворення усної мови

- Порушення розуміння усної мови

- Порушення рахування

- Порушення відтворювання письмової мови

- Порушення розуміння письмової мови


Які фази спостерігаються в процесі розвитку позамежного гальмування?

- Генералізації, спеціалізації

- Спеціалізації, парадоксальна, гальмівна

- Генералізації, зрівнювальна, гальмівна

+ Зрівнювальна, парадоксальна, ультра парадоксальна, гальмівна

- Парадоксальна, генералізації, спеціалізації


Яке значення в діяльності людини має зовнішнє гальмування?

+ Відволікання, переключання уваги

- Забування

- Тактовність, вихованість, вміння чекати

- Пізнання, розрізнення, навчання

- Концентрування уваги


Під час хірургічної операції під місцевою анестезією було нанесено подразнення електричним струмом після якого в неї виникло відчуття різних запахів. На яку саме зону кори великих півкуль було нанесено подразнення ?

- На прецентральну звивину

- На постцентральну звивину

- На верхню скроневу звивину

+ На грушоподібну звивину

- На лобну звивину


Яке значення в діяльності людини має позамежне гальмування?

- Відволікання, переключання уваги

- Забування

- Розрізнення

+ Захисне, охоронне

- Пізнання


У студента під час обертання у кріслі Барані виникло підсилення тонусу м’язів-екстензорів. С подразненням яких рецепторів перш за все це було пов’язано?

- Пропріорецепторів

+ Вестибулорецепторів

- Тактильних

- Слухових

- Зорових


Під час довгої засухи річка пересохла. Тварини деякий час продовжували приходити на місце водопою, а потім припинили приходити. Який вид гальмування умовних рефлексів зумовив зміну поведінки тварин?

- Позамежне

- Зовнішнє

+ Згасаюче

- Диференціювальне

- Запізнювальне


Як зветься реакцiя, яка виникає у курчати пiсля вилуплення з яйця слiдом за першим побаченим рухомим об'єктом ?

- Орiєнтовний рефлекс

- Безумовний рефлекс

+ Імпринтiнг

- Умовний рефлекс

- Усi відповіді вірнi


Якi з названих рецепторiв вiдносяться до вторинно-чутливих ?

- пропрiоцептивнi

- шкiрянi

+ вестибулярнi

- нюховi

- температурнi


Якi змiни вiдбуваються в органiзмi людини при засинаннi?

- Збільшуються сенсорнi пороги

- Знижується тонус антигравiтацiйної мускулатури

- Зменшується частота серцебиття та артерiальний тиск

- П порiдшується дихання

+ Усі відповіді вірні


У експерименті на тварині пошкоджена верхня частини завитка. Це призвело до порушення сприйняття звуків певної частоти. Якої?

+ Низької

- Середньої

- Високої

- Високої та низької

- Порушень не було


Імпульси що генерують нюхові рецептори потрапляють:

- до таламусу

- йдуть в нюхову кору через гіпоталямус

+ проходять до мітральних клітин і звідси безпосередньо до нюхової кори

- йдуть через внутрішню капсулу

- проходять до мітральних клітин через ділянку смаку до нюхової кори


Якi рецептори вiдносяться до больових ?

- тiльця Гольджi

- колбочки Краузе

+ вiльнi нервовi закiнчення

- тiльця Мейснера

- тiльця Пачiнi


Що характерного відбувається з боку сенсорних систем протягом стадії виснаження стресорної реакції?

- Ускладнення формування утворень типу домінант.

- Гальмування проведення сигналів нервовими волокнами.

- Підвищення дискримінативної функції нервових центрів.

- Гальмування діяльності нейрональних ланцюгів нервових центрів.

+ Загальне підвищення порогів збудження рецепторних систем.


Яка з відповідей не характеризує властивості темпераменту холерика?

- Енергійність

+ Млявість

- Дратівливість

- Балакучість

- Рухливість


Якi види гальмування вiдносяться до безумовного гальмування умовних рефлексiв?

- Запiзнююче, згасаюче

- Диференцiйоване, умовне гальмо

+ Зовнiшнє, позамежне

- Диференцiйоване, згасаюче

- Умовне гальмо


При обстеженні хворого похилого віку виявлено моторну афазію. Де локалізований осередок пошкодження головного мозку?

+ Центр Брока

- Звивина Гешля

- Кутова звивина

- Постцентральна звивина

- Прецентральна звивина


У пацієнта в лівому оці за рахунок туберкульозного процесу уражена центральна частина сітківки. Що спостерігатиметься, якщо він дивитиметься тільки лівим оком?

- Погіршення центрального зору

- Порушення фотопічного зору

- Порушення хроматичного зору

- Порушення гостроти зору

+ Всі відповіді вірні


Які частини очного яблука забезпечують рефракцію?

- Рогівка

- Кришталик

- Склоподібне тіло

- Зіниця

+ Перші три пункти


Після травми голови людина втратила здатність розрізняти кому належить звук який вона чує – собаці чи кишці. Яка зона кори великих півкуль була пошкоджена ?

- Ліва нижня лобова звивина

- Ліва кутова звивина

+ Ліва верхня скронева звивина, в її задній частині

- Ліва задня центральна звивина

- Права середня скронева звивина


Як називається око з нормальною оптичною силою при зменшенiй довжинi очного яблука?

- еметропiчне

- мiопiчне

- усi вищевказанi

- астигматичне

+ гiперметропiчне


В ході експерименту у тварини виробили умовний харчовий рефлекс на звуковий сигнал 1000 Гц. На інші звуки, наприклад, тони 900 Гц і 1100 Гц умовного харчового рефлексу не виникало. Що лежить в основі цього явища?

- Згасаюче гальмування

- Зовнішнє гальмування

- Позамежне гальмування

+ Диференційоване гальмування

- Запізнювальне гальмування


Яким терміном І.П. Павлов позначив одночасно вироблюваний ланцюг умовних рефлексів як показник синтетичної діяльності кори головного мозку?

- Імпритінг

- Свідомість

+ Динамічний стереотип

- Інстинкт

- Диференціювання


Лікар-окуліст виявив, що пацієнт не сприймає зелений колір. Яка в нього аномалія?

+ Дейтеранопія

- Міопія

- Тританопія

- Гіперметропія

- Протанопія


У пацієнта за допомогою аудіометрії виявлено порушення сприйняття звуків високої частоти. С пошкодженням яких структур це пов’язано?

- Спіральних ганглієв

- Кохлеарних ядер

+ Нижньої частини завитка

- Чотиригорб’я

- Латеральних колінчатих тіл


Якому темпераменту (за Гiпократом) вiдповiдає слабкий тип вищої нервової дiяльностi (за Павловим)?

- Флегматичному

- Сангвiнiчному

- Холеричному

+ Меланхолiчному

- Астенiчному


В результаті поразки патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини порушена больова чутливість шкіри і м'язів. Які шляхи уражені?

- Латеральні спиннокортикальні

+ Спинноталамічні

- Медіальні спиннокортикальні

- Передні спинномозочкові

- Задні спинномозочкові


Внаслідок травми порушено сприйняття гіркого смаку. З порушенням якого нерва це пов’язано?

- Зорового

- Язикового

+ Язикоглоткового

- Трійчастого

- Нюхового


В ході експерименту у тварини виробили умовний харчовий рефлекс на звуковий сигнал 1000 Гц. На інші звуки, наприклад, тони 900 Гц і 1110 Гц умовного харчового рефлексу не виникало. Що лежить в основі цього явища?

- Згасаюче гальмування

- Зовнішнє гальмування

- Позамежне гальмування

+ Диференційоване гальмування

- Запізнювальне гальмування


Який ритм ЕЕГ характеризує стан активної діяльності людини?

- Альфа-ритм

+ Бета-ритм

- Тета-ритм

- Дельта-ритм

- „Альфа-веретена”


Якi ознаки властивi паличковому (скотопiчному) зору?

- периферiйне бачення

- чорно-бiле бачення

- нечiтке бачення

- присмеркове бачення

+ усi вiдповiдi вiрнi


Якi фази спостерiгаються в процесі розвитку позамежного гальмування?

- Генералiзацiї, спецiалiзацiї

- Спецiалiзацiї, парадоксальна, гальмiвна

- Генералiзацiї, зрiвнювальна, гальмiвна

+ Зрiвнювальна, парадоксальна, ультрапарадоксальна, гальмiвна

- Парадоксальна, генералiзацiї, спецiалiзацiї


Якими одиницями оцінюється інтенсивність звуку?

- Діоптріями

- Дальтонами

- Герцами

- Люксами

+ Децибелами


Якi з перелiчених дiлянок органiзму мають найменшу кiлькiсть рецепторiв, що сприймають механiчнi подразнення?

- кiнчик язика

- кiнчики пальцiв

- слизова губ

- шкiра шиї

+ шкiра спини


Проводили дослідження сенсорних систем учнів старших класів. В результаті цього виявили, що при дії подразників в одній із сенсорних систем виникає не деполяризація, а гіперполяризація. Яка це сенсорна система?

- Слухова

+ Зорова

- Нюхова


- Смакова

- Вестибулярна


Лікар-окуліст виявив, що пацієнт не сприймає червоний колір. Яка в нього аномалія?

- Гіперметропія

- Міопія

- Дейтеранопія

+ Протанопія

- Тританопія

При постійному носінні обручки на пальці ми перестаємо його відчувати. В той же час чітко відчувається легеньке доторкування. Чому?

- Порушується функція іонних каналів епідерміса

- В тканинах під обручкою утворюється фіброзна тканина

+ Настала адаптація до тривалого подразнення

- Порушується кровообіг в тканинах

- Порушується структура тактильних рецепторів під кільцем


При акомодації виникає:

- Ззбільшення напруження у зв’язках кришталика

- Зменшення кривизни кришталика

- Розслаблення м’яза звужуючого зіницю

+ Скорочення війкових м’язів

- Збільшення внутрішньоочного тиску


Де розташований центр, що відповідає за чутливість правої половини тулуба і кінцівок?

- Потилична ділянка кори зправа

- Скронева ділянка кори зліва

- Задня центральна звивина зправа

+ Задня центральна звивина зліва

- Потилична ділянка кори зліва


Яке значення в діяльності людини має диференціювання як вид внутрішнього гальмування?

- Відволікання, переключання уваги

- Забування

- Тактовність, вихованість, вміння чекати

+ Пізнання, розрізнення

- Концентрування уваги


Чим обумовлена пресбіопія?

- Втратою паличок сітківки у зв'язку з віком

- Втратою прозорості кришталика у зв'язку з віком

+ Віковими змінами еластичності кришталика

- Віковими змінами форми очного яблука

- Жодної із приведених причин


Які хвилі ЕЕГ характерні для глибокого ортодоксального сну?

- Альфа-хвилі

- Бета-хвилі

- Тета-хвилі

+ Дельта-хвилі

- „Альфа-веретена"


У обстежуваного виявлено поразку зору в медіальних половинах полів зору обох очей. Яка частина зорового шляху уражена?

- Зоровий нерв

- Зоровий тракт

- Борозна пташиної шпори

+ Перехрестя зорового тракту

- Латеральні колінчасті тіла


Якi утворення вiдносятся до внутрiшнього вуха?

- вестибулярний канал

- барабанний канал

- перетинчастий канал

- Рейснерова мембрана, основна мембрана з Кортiєвим органом, текторiальна мембрана

+ усi вiдповiдi вiрнi


Якi ознаки властивi проекцiйним полям кори головного мозку?

+ Мономодальнiсть нейронів, сприйняття iнформацiї вiд релейних ядер таламусу

- Мономодальнiсть нейронів, сприйняття iнформацiї вiд асоціативних ядер таламусу

- Полiмодальнiсть нейронів, сприйняття iнформацiї вiд специфiчних ядер таламусу

- Полiмодальнiсть нейронів, забезпечення iнтегративних функцiй

- Мономодальнiсть нейронів, забезпечення взаємодiї сенсорної та моторної iнформацiї


Який з процесів не властивий світловій адаптаціі?

- Розпад родопсину

- Рефлекс звуження зіниці

+ Підвищення чутливості зоровоі системи до світла

- Розпад йодопсину

- Підсилення латерального гальмування в сітківці


Постротаційний ністагм викликаний тривалим рухом

- Водянистої вологи над війковим тілом в оці

- Спиномозкової рідини над частинами мозкового стовбура, що містить присінкові ядра

- Ендолімфи в напрямі до гелікотреми

+ Ендолімфи у півколових каналах з послідовним згинанням купола і подразненням волоскових клітин

- Перілімфи над волосковими клітинами, які мають занурені відростки у покривну мембрану


Який вплив на слуховий апарат обстежуваного створює тривала дія гучного звуку?

- Викликає скорочення перетинчастого м’яза

- Викликає скорочення стремінцевого м’яза

- Викликає зменшення дії звука на внутрішнє вухо

- Викликає зменшення чутливості до своєї мови

+ Усі відповіді вірні


Який стан органiзму характеризується наступними ознаками: зниженням тонусу скелетних м'язiв, пiдвищенням сенсорних порогiв, зменшенням частоти дихання та серцевих скорочень, в ЕЕГ наявнiстю повiльних високоамплiтудних хвиль?

- Неспання

- Втома

- Активна увага- Парадоксальний сон

+ Ортодоксальний сон


До отоларінголога звернулася хвора зі скаргами на періодично виникаючий головний біль, відсутність відчуття запахів. Із анамнезу хворої було встановлено, що вона довгий час працювала із оцтовою кислотою. Рецептори якого аналізатора уражені у хворої ?

- Терморецептори нюхового аналізатора

- Волюморецептори нюхового аналізатора

+ Хеморецептори нюхового аналізатора

- Осморецептори нюхового аналізатора

- Механорецептори нюхового аналізатора


Гучний звук під час умовно-рефлекторної діяльності призвів до її гальмування. Вкажіть вид гальмування, що мав місце.

- Диференціювальне

- Позамежне

- Згасаюче

+ Зовнішнє

- Запізніле


Фізична діяльність у порівнянні з розумовою характеризується:

- Великою напругою психічних функцій

- Великим обсягом інформації, яка переробляється

- Гіпокінезією

- Меншою роллю динамічного стереотипу

+ Великими енерговитратами


Якi з перелiчених дiлянок шкiри мають бiльшу кiлькiсть рецепторiв (на одиницю поверхнi), що сприймають механiчнi подразнення?

- спина


- шия

+ кiнчики пальцiв рук

- стегно

- плече
На ЕЕГ у потиличних відведеннях зареєстровано альфа-ритм. Яким є стан досліджуваного?

- Глибокий сон

+ Спокій із заплющеними очима

- Спокою з відкритими очима

- Стресу


- Стан наркозу
Який нерв забезпечує звуження зіниці?

- Зоровий

- Трійчастий

+ Окоруховий

- Очний

- Ні один із зазначених


Центр акомодацiї ока знаходиться в:

- бокових рогах спинного мозку

- довгастому мозку

- середньому мозку, ядрi четвертої пари черепних нервiв

+ середньому мозку, ядрi третьої пари черепних нервiв

- гiпоталамусi


У хворого внаслідок інсульту була пошкоджена нижня частина третьої лобної звивини лівої півкулі(центр Брока). До яких наслідків це може привести?

+ Порушення відтворення усної мови

- Порушення розуміння усної мови

- Порушення рахування

- Порушення відтворювання письмової мови

- Порушення розуміння письмової мови


Чоловік віком 70 років звернувся до лікаря зі скаргою на порушення слуху. Огляд виявив зменшення еластичності барабанної перетинки. Хворому було запропоновано користуватись портативним слуховим апаратом, який міститься за вухом і підвищує гостроту слуху. Який додатковий принцип може бути покладений в основу функціонування такого апарату ?

- Проведення звуку через повітря

+ Проведення звуку через кістки черепу

- Електричне стимулювання вуха

- Вибіркове сприйняття тільки голосних звуків

- Вибіркове сприйняття тільки тихих звуків


Які властивості основних нервових процесів покладено І.П. Павловим в основу розподілу на типи ВНД?

+ Сила, врівноваженість, рухливість

- Працездатність, врівноваженість, балакучість

- Врівноваженість, рішучість, рухливість

- Балакучість, рухливість, рішучість

- Запальність, рухливість, дратівливість


Якi ознаки властивi колбочковому (фотопiчному) зору?

- центральне бачення

- чiтке бачення

- денне бачення

- кольорове бачення

+ усi вiдповiдi вiрнi


У людини збережена смакова, але втрачена загальна чутливість структур ротової порожнини. З поразкою якого нерва це пов'язано?

- Блукаючого

+ Трійчастого

- Язикоглоткового

- Під'язикового

- Верхньогортанного


Альпініст знаходився в горах, які були покриті снігом, втратив темні окуляри, внаслідок чого тимчасово втратив зір. Чому?

- Під дією світла синтезувався родопсин

+ Під дією світла інтенсивно розпадався родопсин

- Під дією світла синтезувався родопсин

- Під дією світла розпадався родопсин

- Під дією світла синтезувались як родопсин та йодопсин


При дії подразника у тварини збільшилася активність нейронів спірального вузла. Який подразник викликав цю реакцію?

- Світло


- Обертання з лінійним прискоренням

- Розтягування скелетних м'язів

+ Звук

- Дотик
Якi види гальмування вiдносяться до умовного (внутрiшнього) гальмування умовних рефлексiв?- Запiзнююче, позамежне, згасаюче, диференційовання

- Зовнiшнє, позамежне, згасаюче

+ Умовне гальмо, згасаюче, запізнююче, диференційоване

- Незгасаюче гальмо, згасаюче, запiзнююче

- Диференцiйоване, зовнiшнє, запiзнююче
Де розташований первинний центр слухової кори?

- Лімбічна ділянка

- Задня частина тім'яної кори

- Задня центральна звивина

- Задня потилична ділянка

+ Верхня скронева ділянка кори


Експериментатору необхідно якнайшвидше виробити умовний рефлекс у собаки. На базі якого безумовного рефлексу доцільно виробляти умовний?

+ Захисного

- Травного

- Статевого

- Орієнтувального

- Міотатичного


Центральна ямка в оці

- Має найбільший світловий поріг

+ Ділянка з найбільшою гостротою зору

- Містить лише “червоні” та “зелені” колбочки

- Містить лише палочки

- Розміщена попереду зорового нерва


Чому рецептори пiвколових каналiв не реагують на лiнiйнi прискорення ?

- отолiтова мембрана має бiльшу питому вагу нiж ендолiмфа

- отолiтова мембрана i ендолiмфа мають однакову питому вагу

+ купула має однакову питому вагу з ендолiмфою

- купула має бiльшу питому вагу нiж ендолiмфа

- купула має меншу питому вагу нiж ендолімфа


У студента під час складання іспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких рефлексів

- Безумовних парасимпатичних

- Безумовних на збільшення тонусу симпатичної нервової системи

- Умовних парасимпатичних

+ Умовних на збільшення тонусу симпатичної нервової системи

- Безумовних симпатичних та парасимпатичних


Коркове представництво больової чутливості розташоване:

+ В задній цетральній звивині

- В передній центральній звивині

- В лобних долях

- В сільвієвій борозні

- В скроневій звивині


Що таке ахромазiя?

- несприймання червоного кольору

- несприймання зеленого кольору

- несприймання синього кольору

+ повне несприймання кольорiв

- нормальне кольоросприймання


Які структури внутрішнього вуха беруть участь в проведенні звукових коливань?

- Покривна мембрана

- Рейснерова мембрана

- Базальна мембрана

- Ендолімфа і перилімфа

+ Всі вищеперелічені


Який ритм ЕЕГ характеризує основний фон ЕЕГ в стані спокійного неспання з заплющеними очима?

+ Альфа-ритм

- Бета-ритм

- Тета-ритм

- Дельта-ритм

- Усі відповіді вірні


Якi подразники адекватнi для рецепторного апарату пiвколових каналiв?

- качка


- тряска

- вiбрацiя

- сила тяжiння

+ крутiння з прискоренням


Після травми у людини уражені напівколові канали внутрішнього вуха. На які роздратування не зможе реагувати ця людина?

- Звукові

- Тактильні

- Світлові

+ Рухи з кутовими прискореннями

- Рухи з лінійними прискореннями


Пороговими для рецепторiв пiвколових каналiв є повороти з прискоренням (градусiв/с в квадраті):

- 5-6


- 7-8

- 8-10


+ 2-3

- 10-12
У виникненнi нiстагму очей провiдне значення мають зв'язки вестибулярних ядер з ядрами слiдуючих структур мозку:

- гiпоталамусу

- довгастого мозку

+ III, IY, YI пар черепних нервiв

- таламусу

- з червоними ядрами
Які властивості основних нервових процесів покладено І.П, Павловим в основу розподілу на типи ВНД?

+ Сила, врівноваженість, рухливість

- Працездатність, врівноваженість, балакучість

- Врівноваженість, рішучість, рухливість

- Балакучість, рухливість, рішучість

- Запальність, рухливість, дратівливість


Центр рефлексу звуження зiницi знаходиться в:

- бокових рогах спинного мозку

- довгастому мозку

- середньому мозку, ядрi четвертої пари черепних нервiв

+ середньому мозку, ядрi третьої пари черепних нервiв

- гiпоталамусi


Як називається око зi збiльшеною заломною силою при збiльшенiй довжинi очного яблука?

- гiперметропiчне

- еметропiчне

+ мiопiчне

- астигматичне

- пресбiопiчне


Якi ознаки властивi асоцiативним полям кори головного мозку?

- Мономодальнiсть нейронів, сприйняття iнформацiї вiд асоцiативних ядер таламусу

- Мономодальнiсть нейронів, спийняття iнформацiї вiд специфiчних ядер таламусу

+ Полiмодальнiсть нейронів, сприйняття iнформацiї вiд асоцiативних ядер таламусу

- Мономодальнiсть нейронів, забезпечення взаємодiї сенсорної та моторної систем мозку

- Усі відповіді вірні


У людини опік кінчика язика. Сприйняття яких смакових подразників у неї буде порушено найбільше ?

- Кислих


+ Солодких та солоних

- Солоних

- Кислих та солоних

- Гірких
Збільшення сили і тривалості умовного подразника привело до гальмування умовного рефлексу. Вкажіть вид гальмування.

- Зовнішнє

+ Позамежне

- Згасаюче

- Диференціювальне

- Запізнююче
Виберiть повну вiдповiдь щодо принципу кодування сили звуку; чим бiльша сила звуку, тим:

- бiльше волоскових клiтин збуджується

- менше волоскових клiтин збуджується

+ бiльше волоскових клiтин збуджується i тим бiльша частота потенцiалiв дiї в слуховому нервi

- менша частота потенцiалiв дiї в слуховому нервi

- бiльша частота потенцiалiв дiї в слуховому нервi


Чому умовнi рефлекси вважають вищою формою нервової дiяльностi порiвняно з безумовними?

- Мають сигнальне значення

- Забезпечують краще пристосування

- Є випереджаючими по вiдношенню до дiї безумовного подразника

- Можуть згасати, якщо втрачають значення

+ Усi відповіді вірнi


Які процеси покладено в основу формування довготривалої пам’яті?

- Збільшення кількості синапсів, потовщення дендритних шипиків та збільшення їх кількості

- Збільшення синтезу РНК в нервових клітинах та клітинах глії

- Зміни в генетичному апараті нейронів з утворенням специфічних білків пам’яті

- Утворення нейропептидів

+ Усі відповіді вірні


У експерименті у тварини виявлена пухлина в ділянці верхнього носового ходу. Порушення яких з приведених нижче функцій можна очікувати?

- Слиновиділення

- Смакового відчуття

+ Нюху


- Ковтання

- Тактильного відчуття


Якi змiни в сприйманнi звукiв вiдбуваються у людей похилого вiку ?

- зменшується порiг чутливостi, а дiапазон частот залишається без змiн

- збiльшується порiг чутливостi, а дiапазон частот залишається без змiн

+ збiльшується порiг чутливостi та втрачається здатнiсть до сприймання високих частот

- збiльшується порiг чутливостi та розширюється дiапазон частот

- зменшується порiг чутливостi та втрачається здатнiсть до сприймання низьких частот


В якій послідовності збуджуються центри при відповіді на почуті слова?

- Сенсорний слуховий центр, центр Брока

- Центр Верніке, центр Брока

+ Сенсорний слуховий центр, центр Векрніке, дугоподібний пучок, центр Брока

- Сенсорний слуховий центр, дугоподібний пучок, центр Брока

- Сенсорний центр слуху, центр Брока


У пацієнта в результаті травми пошкоджено язична гілка трійчастого нерву. Ураження смакової чутливості якої частини язика буде відсутнє?

- Кореня


- Бічних частин

- Середини

+ Передньої частини язика

- Усій поверхні язика


У обстежуваного при розгляданні предметів їх зображення фіксується перед сітківкою. Назвіть вид аномалії ?

- Астигматизм

- Еметропія

- Амбліопія

- Гіперметропія

+ Міопія
В чому причина спецiалiзацiї основної мембрани при сприйманнi звукових подразнень?

- вiд верхiвки до основи завитки збiльшується жорсткiсть та зменшується ширина основної мембрани

+ вiд основи до верхiвки завитки зменшується жорсткiсть та збiльшується ширина основної мембрани

- рiзнi частини основної мембрани пристосованi до сприймання будь-якої частоти

- вiд основи до верхiвки завитки жорсткiсть не змiнюїться, а ширина основної мембрани зменшується

- усi вiдповiдi вiрнi
Які головні характеристики безумовних рефлексів?

- Індивідуальні, природжені, потребують адекватного подразника постійно

- Індивідуальні, набуті, не потребують адекватного подразника, тимчасові

+ Видові, природжені, потребують адекватного подразника, постійні.

- Видові, природжені, потребують адекватного подразника, тимчасові

- Індивідуальні, природжені, не потребують адекватного подразника, постійні


Експериментатор хоче виробити у собаки слиновидільний умовний рефлекс. Що з наведеного доцільно використати як умовний подразник?

+ Звук помірної гучності

- Сухарі

- М’ясо


- Електричний струм

- Надто гучний звук


Якими одиницями оцінюється інтенсивність світла?

- Герцами

- Ватами

- Градусами

+ Люксами

- Децибелами


Які процеси покладено в основу формування довготривалої пам'яті?

- Збільшення кількості синапсів; потовщення дендритних шипиків та збільшення їх кількості

- Збільшення синтезу РНК в нервових клітинах та клітинах глії

- Зміни в генетичному апараті нейронів з утворенням специфічних білків пам'яті

- Утворення нейропептидів

+ Усі відповіді вірні


У пацієнта, який на протязі 30 років проробив у цеху з виробничими шумами, лікар визначив погіршення слуху зі здатністю сприймати у діапазоні від 10 000 Гц до 16 000 Гц. З чим це пов’язане?

- З пошкодженням середнього вуха дією звуків від 20 до 1000 Гц

- З пошкодженням зовнішнього вуха дією звуків 1000 Гц

- З пошкодженням внутрішнього вуха дією звуків від 3000 до 4000 Гц

- З пошкодженням середнього та зовнішнього вуха дією звуків від 30 000 до 70 000Гц

+ З пошкодженням внутрішнього вуха довготривалою дією гучних звуків в діапазоні від 20 до 8 000 Гц


Якi величини є пороговими для рецепторiв присiнка?

- лiнiйнi прискорення 2-3 см/с в квадратi

- нахил голови вбiк на 1 градус, вперед i назад - 1,5-2 градуси

+ два попереднi

- лiнiйнi прискорення 0,5-1 см/с в квадратi

- нахил голови вбiк 5 градусiв, вперед i назад 7-8 градусiв


Подразнення яких з наведених структур могли б спричинити появу свербіння

+ Задні корінці С - волокон

- Волокна у периферійних нервах

- Дорсальні стовпи у спинному мозку

- Рецептори дотику

- Моторні волокна у передніх корінцях спинних нервів


Утворились сірчані пробки, звуку камертона пацієнт не чує. Як визначить, що работа кортиєвого органу не порушена?

+ Притулити камертон до кісток черепа

- Підсилити звучання камертона

- Піднести камертон безпосередньо до вушної раковини

- Змінити тональність звучання камертона

- Слухати з відкритим ротом


Людина визначає просторове розташування джерела звуку. При якому його розташуванні локалізація звуку буде найточнішою?

- Зверху


- Спереду

- Ззаду


- Знизу

+ Збоку
Після обстеження пацієнта встановлена поразка лівого зорового нерва до перехрестя зорового тракту. До чого це призведе?

+ Випадання поля зору лівого ока

- Випадання полів зору обох очей в темпоральних частинах

- Випадання поля зору в обох очах; у лівому – в назальній, а в правому – у темпоральній частинах

- Випадіння полів зору назальних ділянок обох очей

- Випадіння полів зору обох очей
У тренованих людей в стані фізіологічного спокою спостерігається:

- Тахікардія

+ Брадикардія

- Гіпертензія

- Еритропенія

- Анемія
Яка оболонка очей забезпечує сприйняття світлових сигналів?

- Райдужна

- Судинна

- Білкова

+ Сітчаста

- Всі вищенаведені
Які види гальмування відносяться до безумовного гальмування умовних рефлексів?

- Запізнюючи, згасаюче

- Диференційоване, умовне гальмо

+ Зовнішнє, позамежне

- Диференційоване, згасаюче

- Умовне гальмо


Якi з клiтин сiткiвки мають нервове походження?

- колбочки

- палички

- бiполярнi

- ганглiознi

+ усi переліченi вище


З активацією яких структур мозку пов’язане неспання?

+ РФ середнього мозку, заднього гіпоталамусу, синьої плями, гіпокампу

- Синьої плями, заднього гіпоталамусу, ядер шва

- Ядер шва, синьої плями, РФ переднього гіпоталамусу

- Ядер шва, синьої плями, ядер поодинокого тракту

- Ядер шва, лімбічної системи


У хворого внаслідок інсульту пошкоджена задня частина першої скроневої звивини лівої півкулі (центр Верніке). До яких наслідків це призведе?

+ Порушення розуміння усної мови

- Порушення рахування

- Порушення відтворювання усної мови

- Порушення відтворювання письмової мови

- Порушення розуміння письмової мови


У хворого спостерігається порушення кольорового зору у вигляді погіршення сприйняття синьго кольору. Який вид порушень кольорового зору має місце у даному випадку ?

- Амбліопія

- Дейтеранопія

- Протанопія

+ Тританопія

- Гомонимна геміанопсія


Після травми у людини були пошкоджені напівколові канали внутрішнього вуха з обох сторін. На які подразники не зможе реагувати ця людина?

+ На зміну руху з кутовим прискоренням

- На шкірні подразники

- На світло

- На звук

- На зміну швидкості прямолінійного руху


Під час хірургічної операції головного мозку під місцевою анестезією у хворої здійснили подразнення електричним струмом незначної ділянки кори великих півкуль. Людина повідомила що чує музику. На яку саме зону кори було нанесено подразнення ?

- Задня центральна звивина

- Передня центральна звивина

+ Верхня скронева звивина

- Борозна пташиної шпори

- Грушоподібна звивина


Які клітини сітківки забезпечують латеральне гальмування?

- Біполярні

- Гангліозні

- Колбочки

- Палички

+ Горизонтальні


Після травми у людини було пошкоджено статолітів апарат внутрішнього вуха з обох боків. На які подразники не зможе реагувати ця людина?

- На світло

+ На зміну руху з кутовим прискоренням

- На шкірні подразники

- На зміну швидкості прямолінійного руху

- На звук


Як зветься реакцiя, яка виникає у курчати пiсля вилуплення з яйця слiдом за першим побаченим рухомим об'єктом?

- Орiєнтовний рефлекс

- Безумовний рефлекс

+ Імпринтiнг

- Умовний рефлекс

- Усі відповіді вірнi


Якому темпераменту (за Гiпократом) вiдповiдає сильний, неврiвноважений тип вищої нервової дiяльностi (за Павловим)?

- Флегматичному

- Сангвiнiчному

+ Холеричному

- Меланхолiчному

- Астенiчному


Яке значення в діяльності людини має запізнення як вид внутрішнього гальмування?

- Відволікання, переключення уваги

- Забування

+ Тактовність, вихованість, вміння чекати

- Пізнгання, розрізнення, навчання

- Концентрування уваги


В якій послідовності активуються центри мови при сприйнятті написаного слова?

- Центр Верніке, слуховий сенсорний центр

- Слуховий сенсорний центр, центр Верніке

- Зоровий сенсорний центр, центр Верніке, центр Брока

+ Зоровий сенсорний центр, кутова звивина, центр Верніке

- Усі відповіді вірні


. Яка основна функцiя амакринових клiтин сiткiвки?

- вiдповiдають за сприймання кольорiв

- регулюють рiвень збудливостi клiтин сiткiвки за механiзмом латерального збудження

- регулюють рiвень кровопостачання сiткiвки

+ регулюють рiвень збудливостi клiтин сiткiвки за механiзмом латерального гальмування

- виконують опорну функцiю


При переведеннi погляду з близьких на далеко розташованi предмети вiдбувається:

+ зменшення оптичної сили кришталика

- оптична сила кришталика залишається без змiн

- збiльшення оптичної сили кришталика

- не вiрна нi одна з вiдповiдей

- усi вiдповiдi вiрнi


На межi яких оптичних середовищ ока вiдбувається найсильнiше заломлення свiтлових променiв?

+ повiтря - рогiвка

- рогiвка - водяниста волога передньої камери

- водяниста волога передньої камери - волога задньої камери

- водяниста волога - кришталик

- кришталик - скловидне тiло


Що таке дейтеранопiя?

- несприймання червоного кольору

+ несприймання зеленого кольору

- несприймання синього кольору

- повне несприймання кольорiв

- нормальне кольоросприймання


Який з процесiв не властивий темновiй адаптацiї?

- розширення зiницi

- ресинтез йодопсину

- ресинтез родопсину

+ пiдсилення латерального гальмування в сiткiвцi

- пiдвищення чутливостi зорової системи за рахунок центральних механiзмiв.


. У хворого внаслідок оперативного втручання досягнуто сплощення поверхні рогівки. Які при цьому спостерігаються зміни зору?

+ Посилення здатності чіткого бачення на відстані.

- Послаблення здатності чіткого бачення на відстані.

- Виникнення розладів просторового сприйняття.

- Виникнення розладів відчуття кольору.

- Астигматизм.


У чому виявляється функцiональна спецiалiзацiя лiвої пiвкулi, що вона забезпечує?

- Мову, свiдомiсть

- Аналiтичне, абстрактне мислення

- Оптимiстичний настрiй

- Планування майбутнього

+ Усi відповіді вірнi


При обертанні людини у кріслі Барані виникла тахікардія, підсилення потовиділення, зросла частота дихання. Зв’язки вестибулярних ядер з якими структурами головного мозку були причиною цього?

- Мозочком

- Таламусом

+ Гіпоталамусом

- Латеральними ядрами довгастого мозку

- Чотиригорбової пластинки


У людини похилого віку виникає пресбіопія ( стареча далекозорість). Що є причиною цього?

+ Зменшення еластичності кришталика

- Збільшення довжини очного яблука

- Укорочення очного яблука

- Атрофія сітківки

- Усі вище позначені


Який дiапазон звукових частот сприймається в юнацькому вiцi?

+ 16 - 20000 Гц

- 2000 - 20000 Гц

- 1,6 - 20000 Гц

- 160 - 30000 Гц

- 1600 - 30000 Гц


Який стан органiзму характеризується наступними ознаками: рiзким зниженням тонусу скелетних м'язiв, швидкими рухами очей, високою частотою та низькою амплiтудою хвиль ЕЕГ, низькою збудливістю аналiзаторних систем?

- Неспання

- Втома

- Активна увага+ Парадоксальний сон

- Ортодоксальний сон


Який з процесiв не властивий свiтловiй адаптацiї?

- рефлекс звуження зiницi

- розпад родопсину

- розпад йодопсину

- пiдсилення латерального гальмування в сiткiвцi

+ пiдвищення чутливостi зорової системи до свiтла


Який ритм ЕЕГ характеризує основний фон у стані активної діяльності людини?

- Альфа-ритм

+ Бета-ритм

- Тета-ритм

- Дельта-ритм

- Усі відповіді вірні


Базальна мембрана завитки:

- Не уражується рухом рідини у пристінкових сходах

- Покриває овальне і кругле вікна

+ Вібрує за зразком, визначеним формою хвилі, що переміщається по завитці

- Є під тиском

- Вібрує коли організм підданий лінійному прискоренню


У пацієнта природжена вада середнього вуха. Чи зможе він сприймати звуки?

+ Звуки пацієнт може сприймати за допомогою кісткової провідності

- Сприймає тільки звуки нижче 100 Гц

- Сприймає тільки звуки вище 100 Гц

- Сприймає тільки звуки від 1000 до 4000 Гц

- Будь-яке сприйняття звуків відсутнє.


В яких дiлянках язика розташованi рецептори, що сприймають механiчнi подразнення?

- на кiнчику язика

- на середнiй дiлянцi язика

- на бiчних дiлянках язика

- на коренi язика

+ на усiй поверхнi язика


У людини 70 років лікар-окуліст виявив втрату еластичності кришталика. Як називається симптом, який при цьому буде основним?

- Порушення зору в темряви

- Астигматизм

- Порушення кровопостачання сітківки

- Порушення кольоровідчуття

+ Порушення знаходження точки найближчого чіткого бачення


Які структури забезпечують сприйняття подразнення при обертальному русі?

- Орган Корті

- Отолітовий апарат

+ Ампулярний апарат напівколових каналів

- Пропріорецептори м'язів

- Всі вищезазначені


Лікар – рентгенолог перед початком роботи деякий час знаходиться в темряві і лише потім починає обстеження пацієнта. Через який час найкраще починати обстеження і чому?

- Через 10 хвилин, що пов’язано з адаптацією до темряви лише паличок

- Через 2 хвилини, що пов’язане з адаптацією до темряви лише колбочок

- Через годину, що пов’язані з адаптацією до низького освітлення (до темряви) колбочок та паличок

- Через 5 хвилин, що пов’язане з адаптацією колбочок і паличок до світла (до світла)

+ Через 20хвилин, що пов’язане з адаптацією паличок до темряви


Якi з пар кольорiв не є опонентними згiдно теорiї Герiнга?

- жовтий - синiй

+ зелений - жовтий

- зелений - червоний

- чорний - бiлий

- усi вiдповiдi вiрнi


Що забезпечують колбочки сітківки?

- Хроматичний зір

- Фотопічний зір

- Центральний зір

- Виразний зір

+ Всі вищенаведені


Лікар – окуліст виявив, що у людини молодого віку покращав зір при застосуванні збиральних лінз. Яка аномалія рефракції у цієї людини?

- Астигматизм

+ Гіперметропія

- Тританопія

- Дальтонізм

- Міопія
Де розташоване первинне зорове поле кори?

- Лімбічна ділянка

- Задня тім'яна ділянка

- Задня центральна звивина

- Верхня скронева звивина


Яке значення в діяльності людини має згасання як вид внутрішнього гальмування?

- Відволікання, переключання уваги

+ Забування

- Тактовність, вихованість, вміння чекати

- Пізнання, розрізнення, навчання

- Концентрування уваги


Яке значення мають процеси гальмування умовнорефлекторної дiяльностi людини?

- Усунення непотрiбної iнформацiї

- Забезпечення аналiзу середовища

- Вибiр найважливiшого рiшення

- Впорядкованiсть вчинкiв

+ Усi відповіді вірнi


У пацієнта обстежували сприйняття звуків за допомогою камертону. При розташуванні його біля зовнішнього вуха пацієнт не чув лівим вухом звук камертону. Якщо камертон розташовували на лівому сосковидному відростку черепа справа обстежуваний сприймав звук камертону. З ураженням якої частини слухової сенсорної системи це пов’язано?

- Зовнішнього вуха

- Внутрішнього вуха

+ Середнього вуха

- Слухового нерва

- Зовнішнього та внутрішнього вуха


Яку дiяльність мозку можна віднести до другої сигнальної системи?

- Усвiдомлення слова, почутого, вимовленого, прочитаного

- Розумiння фiзико-математичних символiв, нотної грамоти

- Розумiння брайлівської мови слiпих

- Розумiння мови жестiв глухонiмих

+ Усi вiдповiдi вiрнi


При обстеженні хворого похилого віку встановлено сенсорну афазію. Яка зона кори головного мозку пошкоджена?

+ Центр Верніке

- Постцентральна звивина

- Кутова звивина- Центр Брока

- Прецентральна звивина
Скачать 111.53 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:

Похожие:

Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголо-вого м’яза стегна, яке є iconМоральна та правова відповідальність молодого фахівця перед суспільством
Лікарня також є школою особистої гігієни для хворого, а вироблення в нього гігієнічних навичок сприяє закріпленню результатів лікування...
Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголо-вого м’яза стегна, яке є iconБиологическое значение условных рефлексов
Выработка условных рефлексов лежит в основе дрессировки животных, когда тот или иной условный рефлекс образуется в результате сочетания...
Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголо-вого м’яза стегна, яке є iconАналіз зовнішнього середовища підприємства 1 Загальна характеристика підприємства
Прат "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"" – підприємство харчової промисловості у Моршині (Стрийський район, Львівщина), яке...
Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголо-вого м’яза стегна, яке є iconРозділ теоретичне дослідження методів фільтрації контурів зображення
Найважливішим етапом розпізнавання є виділення контурів об'єкта, яке розпізнається. Воно може виступати як частина системи прийняття...
Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголо-вого м’яза стегна, яке є iconПід назвою «Моя Україна». Галерея
«Моя Україна». Галерея Vashart була створена у січні 2016 року, того ж року, на її базі, з’явилося громадське об’єднання митців,...
База данных защищена авторским правом ©refnew.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Теоретические основы
Методические указания
Лабораторная работа
Методические рекомендации
Практическая работа
Рабочая программа
Учебное пособие
Общая характеристика
Теоретические аспекты
История развития
Пояснительная записка
Дипломная работа
Самостоятельная работа
Методическая разработка
Общие положения
Экономическая теория
Методическое пособие
Направление подготовки
Исследовательская работа
Федеральное государственное
Физическая культура
Теоретическая часть
Усиление колониальной
Общие сведения
Общая часть
государственное бюджетное
реакция казахского
Организация работы
Экономическая безопасность
Общие вопросы
Конституционное право
Управления государственных
Техническое задание
Образовательная программа
Основная часть
прохождении производственной
программное обеспечение
Выпускная квалификационная
Обеспечение безопасности
Правовое регулирование
Российская академия
Понятие сущность
История создания
Техническое обслуживание
муниципальное управление
Земельное право
Административное право
академия народного
образовательное частное