Отсканировано Лысенко Антониной Григорьевнойстраница1/28
Дата03.01.2022
Размер0.8 Mb.
#16974
Название файла-
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Основи дефектології by Синьов В.М., Коберник Г.М. (z-lib.org)


ББК 74.3я73

С38

Рецензенти: доктор педагогічних наук /. С. Моргуліс (НДІ педагогіки України), кандидат педагогічних наук В. О. Липа (Слов'янський педінститут)Редакція літератури з філології і педагогіки

Редактор Н. В. Леонова
С38

Синьов В. М., Коберник Г. М.

Основи дефектології: Навч. посібник.— К.: Вища шк., 1994.— 143 с.

ISВN 5-11-004239-Х.


Посібник знайомить студентів з основами дефектоло­гії— галузі педагогічної науки, яка розробляє питання ви­вчення, навчання, виховання та соціальної адаптації ано­мальних дітей. Подано характеристику різних категорій аномальних дітей та навчально-виховних закладів для них, висвітлено особливості процесу виховання і навчання ді­тей з вадами фізичного і психічного розвитку. Знання ос­нов дефектології допоможе майбутнім педагогам на більш ранніх етапах навчання виявляти причини неуспішності учнів загальноосвітніх шкіл та своєчасно рекомендувати батькам таких учнів відповідні типи спеціальних навчаль­них закладів.

Для студентів педагогічних інститутів, що вивчають дисципліну «Основи дефектології». Буде корисний праців­никам дошкільних закладів, педагогам початкових класів загальноосвітніх шкіл, батькам аномальних дітей.
Вступ

Фізична та інтелектуальна аномальності (сліпо­та, глухота, сліпоглухота, розумова відсталість то­що) збіднюють можливості участі особистості у ви­робництві та суспільному житті і значно ускладню­ють її навчання та виховання. Саме тому спеціально організоване навчання аномальних дітей розпочалося порівняно пізно. Перші спроби індивідуального на­вчання таких дітей виникли в епоху Відродження (XVI ст.), спеціальні ж школи почали створюватися наприкінці XVIII ст. Оскільки навчання і виховання аномальних дітей справа дуже складна, її здійснен­ня потребує специфічної фахової підготовки, вартість роботи спеціальних закладів для аномальних дітей дуже висока, скористатися їх послугами протягом тривалого часу могли тільки діти матеріально забез­печених батьків. Масове ж навчання аномальних ді­тей стало можливим лише наприкінці XIX — почат­ку XX ст. Саме в цей час формується і дефектологія як окрема галузь знань в системі педагогічних наук.

Виховання і навчання дітей з вадами розумового і фізичного розвитку входять складовою частиною до єдиної державної системи освіти. Науково обґрунтована система спеціальної освіти аномальних дітей, що діє в наш час, розв'язує як єдині з загальноосвітньою масовою школою завдання, так і специфічні, які по­лягають у створенні найсприятливіших умов корекції аномального розвитку дитини.

В Україні створена і постійно розвивається дер­жавна система навчально-виховних установ, яка охоп­лює всіх дітей. Складовою частиною цієї системи є спеціальні школи-інтернати, де навчаються, вихова­ються, готуються до самостійного життя і суспільно корисної праці діти, що мають ті чи інші відхилення фізичного або психічного розвитку—глибокі пору­шення слуху, зору, мови, інтелекту тощо, що зава­жають їх навчанню в масовій школі. Існує диферен­ційована мережа спеціальних шкіл для аномальних дітей, яка налічує десять типів навчальних закладів. Функціонують також окремі навчальні заклади і кла­си для дітей із комплексними порушеннями розвитку (складними дефектами).

У школах кожного типу навчання здійснюється за спеціальними навчальними планами, програмами, підручниками, методиками, навчальними і наочними посібниками.

За опублікованими даними досить багато дітей та підлітків, які навчаються в загальноосвітніх масових школах, страждають на важкі неврози і психічні за­хворювання; гармонійно розвинених всього 8,5 % школярів 1 - 11класів масових шкіл. Практично здо­рових (тих, хто не має відхилень у здоров'ї) — 25— 30%. У 40—45% школярів виявлено відхилення на рівні функціональних розладів, які за несприятливих умов можуть призвести до серйозних захворювань, у 25—30% учнів — хронічні захворювання. В 1990 р. 90 % дітей страждали авітамінозами. В екологічно забруднених районах захворюваність дітей в 1,5— 2 рази вища, ніж в інших (Есть ли у нас будущее? //Аргументи и факти.— 1991.— № 43(576).—С. 5.).

Діти з психофізичними вадами в Україні станов­лять 4,5 % від загальної кількості населення, причо­му 2,6 % таких дітей навчаються в загальноосвітніх масових школах.

Усього спеціальних шкіл-інтернатів різних типів в Україні близько 400, в них навчаються і виховують­ся до 100 тис. учнів.

Однією з найважливіших проблем сучасної дефек­тології є проблема відбору дітей до спеціальних на­вчальних закладів на основі останніх досягнень ме­дицини, психології, дефектології. Відбір здійснюється спеціальними медико-педагогічними комісіями, до складу яких входять спеціалісти різних професій: лі­карі— психоневролог (психіатр), оториноларинголог, офтальмолог, ортопед, педіатр; педагоги — дефекто­лог, логопед, психолог.

Курс «Основи дефектології» — спеціальний навча­льний курс, призначений для студентів недефектологічних факультетів педагогічних інститутів. Мета кур­су - ознайомити майбутніх педагогів загальноосвіт­ніх навчально-виховних закладів з дефектологією як наукою, що вивчає особливості розвитку, навчання й виховання дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку.

У посібнику розглянуто найпоширеніші дитячі ано­малії: порушення слухового й зорового аналізаторів, інтелектуального й мовного розвитку; комплексні по­рушення розвитку (сліпоглухі діти й діти з поєднанням сенсорного та інтелектуального дефектів); інші де­фекти розвитку (порушення опорно-рухового апара­та, психопатичні форми поведінки) тощо. Належну увагу приділено також дітям, що мають часткові від­хилення в розвитку, які з різних причин навчаються в масових школах. Аналізуються причини виникнення того чи того виду аномального розвитку, його особ­ливості, методи виявлення й способи корекції.

Курс «Основи дефектології» має за мету забезпе­чити теоретичну підготовку студентів, розширити їх­ній загальний кругозір.

Знання зі спеціальної педагогіки допоможуть май­бутньому вчителю загальноосвітньої школи в успіш­ній роботі з учнями, котрі погано вчаться, сприяти­муть кваліфікованому виявленню аномальних дітей з наступним направленням їх через медико-педагогічні комісії до відповідних спеціальних закладів.

Розділ 1. АНОМАЛЬНІ ДІТИ (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

База данных защищена авторским правом ©refnew.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Теоретические основы
Методические указания
Методические рекомендации
Лабораторная работа
Рабочая программа
Общая характеристика
Теоретические аспекты
Учебное пособие
Практическая работа
История развития
Самостоятельная работа
Пояснительная записка
Дипломная работа
Методическая разработка
Общие положения
Экономическая теория
Исследовательская работа
Физическая культура
Методическое пособие
Федеральное государственное
Общая часть
Теоретическая часть
Направление подготовки
Общие сведения
Конституционное право
Техническое задание
Управления государственных
Общие вопросы
государственное бюджетное
Образовательная программа
Организация работы
Выпускная квалификационная
Российская академия
Понятие сущность
Правовое регулирование
Усиление колониальной
реакция казахского
Техническое обслуживание
Основная часть
программное обеспечение
Обеспечение безопасности
прохождении производственной
Экономическая безопасность
образовательное частное
Теория государства
курсовая работа
академия народного
Административное право
Название дисциплины