Алимбекова Баныу Оспановна білім беру бағдарламасының тобы : М008- кәсіптік білім беру педагогтарын даярлау білім беру бағдарламасыДата08.02.2022
Размер162 Kb.
#17246
Название файлаИнд план Алимбекова новый.doc
Учебное заведениеу Орнынан Кейінгі Білім беру Институты
ТипБағдарламасыФ.7.28-01
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
М.О.ӘУЕЗОВ атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ
«Жаратылыстану ғылымдары және педагогикасы»

Жоғары мектебі


«Кәсіптік оқыту» кафедрасы
Келісілді:

Кәсіптік оқыту

кафедрасының меңгерушісі

__________ Жолдасбекова С. А.

(қолы, аты-жөні)

«____»___________202__ ж

Келісілді:

Жоғары оқу орнынан

кейінгі білім беру

институтының директоры

__________Қонарбаева З.К.

(қолы, аты-жөні)

«____»___________202__ ж.
-

МАГИСТРАНТтың жеке жұмыс жоспары


Аты-жөні, тегі:

Алимбекова Баныу Оспановна

Білім беру бағдарламасының тобы:

М008- Кәсіптік білім беру педагогтарын даярлау

Білім беру бағдарламасы:

7М01450-«Кәсіптік оқыту»

Дайындау бағыты:

Ғылыми-педагогикалық

Бұйрықпен қабылданған:

№110-ЖООК « 25» 08. 2021ж.

Ғылыми жетекшісі:

п.ғ.к., доцент Бакирова Гульмира Абильпатташовна

(аты, жөні, тегі ғылыми дәрежесі, атағы)

Магистрлік диссертация тақырыбы:Болашақ кәсіптік оқыту педагогының креативті тұлғасын қалыптастырудың ғылыми – педагогикалық негіздері

(Ғылыми кеңесте бекітілген диссертация тақырыбы )


№ 143- ЖООК «05 » 11. 2021ж.

(бұйрықтың бекітілген күні)


Ескертпе: Магистранттың жеке оқу жоспары 2018 жылғы 31 қазандағы №604 ҚР жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес толтырылады. Магистрант өзінің жеке оқу жоспарын эдвайзер мен ғылыми жетекшінің көмегімен білім беру бағдарламасы мен элективті пәндер каталогы негізінде құрастырады.

1. Жеке оқу жоспары


№ п/п

3-ші семестр

Пәннің коды

Пәндер

Кредит саны

Оқытушының аты, жөні, тегі

Таңдау компоненті (ТК)

1

ZhBBKBBA 5306
Жоғары білім беру мекемелеріндегі кәсіптік білім беру әдістемесі

5

Бакирова Гульмира Абильпатташовна

2

OGJBBOT 3208Оқушыларды "Графикалық ж\е жобалау" бейіні бойынша оқыту технологиясы

5

Ахмет Лаура Сматуллақызы

3

JMOUUGN 5302
Жоғары мектепте оқу үрдісін қйымдастырудың ғылыми негіздер

6

Жолдасбекова Сауле Абдразаққызы

4ТК бойынша кредиттер саны


Жалпы кредиттер саны

16Магистрант: Алимбекова Б.О _________ «___»______ 202____ ж
Ғылыми жетекші: Бакирова Г.А. _________ «___» ______ 202____ жЭдвайзер: Камалов М.Ю. _______ «___» ________ 202____ жКафедра меңгерушісі: Жолдасбекова С. А. ________«___»_____ 202____ ж

2. Ғылыми-зерттеу жұмысы
Тақырып: Болашақ кәсіптік оқыту педагогының креативті тұлғасын қалыптастырудың ғылыми – педагогикалық негіздері

Зерттеу бағыты: М008- Кәсіптік білім беру педагогтарын даярлау


1 семестр

Магистранттың ғылыми

зерттеу жұмыстарының тараулары атыОрындалғаны туралы белгі

Бағасы (%, әріптік)

Орындау мерзімі

Аттестаттау күні

Есеп түрі

Зерттеудің мақсаты
Зерттеудің міндеттері
Зерттеудің әдістері
Негіздеме
1.1 Креативті тұлға ұғымы негіздеріне шолу
2 семестрМагистранттың ғылыми

зерттеу жұмыстарының тараулары аты
Орындалғаны туралы белгі

Бағасы (%, әріптік)

Орындау мерзімі

Аттестаттау күні

Есеп түрі

1.2 Кәсіптік оқыту ұстазының құзыреттіліктерін тиімді қалыптастырудың педагогикалық шарттары

1.3 Кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша оқытушыны креативті кәсіби даярлаудың құрылымдық моделі
05.01.-

26.02.2021

01.03.-

14.05.2021

3 семестр

Магистранттың ғылыми

зерттеу жұмыстарының тараулары атыОрындалғаны туралы белгі

Бағасы (%, әріптік)

Орындау мерзімі

Аттестаттау күні

Есеп түрі

2. Кәсіптік оқыту педагогтары креативтілігінің әдістемелік негіздері


2.1 Кәсіптік оқыту педагогтары креативтілігінің мазмұндық сипаттамасы
13.09-


29.10.2021
01.11-

30.12.2021

4 семестрМагистранттың ғылыми

зерттеу жұмыстарының тараулары атыОрындалғаны туралы белгі

Бағасы (%, әріптік)

Орындау мерзімі

Аттестаттау күні

Есеп түрі

2.2 Кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша оқытушының креативті тұлғасын қалыптастырудың ғылыми – педагогикалық негізі әдіс – тәсілдері

2.3 Кәсіптік оқыту педагогтарын креативті тұлғасын қалыптастырудағы эксперименттік жұмыс нәтижесі.

Қорытынды


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

05.01-


28.01.2022

31.01.-


04.03.2022

05.03.-


08.04.2022
08.04.-

10.05.2022
Магистрант: Алимбекова Б.О _______ «___»____ 2021 жЭдвайзер: Камалов М.Ю. _______________«___»____ 2021 ж


3. Іс-тәжірибе
3.1 Педагогикалық іс-тәжірибе

Іс-тәжірибе бағдарламасы:

-университет қабырғасында алған теориялық білімдерін тереңдету, оқу-тәрбие жұмысында қолдана білуге үйрету.

-оқытудың әр алуан әдістеері мен тәсілдерін пайдалана білу.

-оқу-тәрбие жұмысын бақылау және талдау іскерлігін қалыптастыру.

-ғылыми-педагогикалық зерттеулер жүргізудің элементтерін қалыптастыруға үйрету.

Педагогикалық міндеттерге сәйкес, білім алушылардың оқу іс-әрекетінің әртүрлі ұйымдастыру формасын пайдалануда сабақ түрлерін, типтерін таңдау бойынша оқу іс-әрекетінің тиімділігін диагностикалау, бақылау мен бағалаудың дағдыларын меңгеру, жоғары мектептегі оқытудың кредиттік технология бойынша білім беру процесін ұйымдастырудың негізгі қағидаларымен, оқытушылар мен білім алушылардың өзара әрекеттестік жүйесімен танысу және жоғары білім беру жүйесінде «Кәсіптік оқыту» пәндерінде білімгерлермен түрлі педагогикалық әдістерді пайдаланып, сабақ жүргізу.

Педагогикалық іс-тәжірибе М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің «Жаратылыстану ғылымдары және педагогикасы» жоғары мектебінің «Кәсіптік оқыту» кафедрасынының базасында өткізілу жоспарланған
3.2 Зерттеу іс-тәжірибесі

Іс-тәжірибе бағдарламасы:

- 6В1450 – кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша кәсіби қызметтің түрлерін, олардың функцияларын және міндеттерін зерттеу

- теориялық білімді бекіту және осы негізде кәсіби қабілеттерді, дағдыларды және құзыреттіліктерді қалыптастыру

- ұйымдастырушылық және кәсіби тәжірибені алу

- өз қызметін өзіндік жоспарлау қабілетін меңгеру, жауапкершілік сезімін қалыптастыру

- болашақ кәсіптік оқыту педагогтарын кәсіби даярлаудың әдістері мен формаларын анықтау

-мұғалімдерді кәсіби даярлау бойынша тәжірибелі эксперимент жұмыстарын жүргізу.

- әдебиеттерге шолу жүргізу, мысалы диссертациялық тақырып бойынша Б.А.Абдыкаримовтың, Ш.Әбдіраманның, О.Сыздықовтың, Л.А.Шкутинаның, Б.Т.Кенжебековтың, Ж.Ж.Жаңабаевтың, С.А.Жолдасбекованың еңбектеріне шолу жасау

- ғылыми зертеу жұмысының құрылымы мен моделін даярлау

- кәсіптік оқыту ұстазының құзыреттіліктерін тиімді қалыптастырудың педагогикалық шарттары

- кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша оқытушының креативті тұлғасын қалыптастырудың ғылыми – педагогикалық негізі әдіс – тәсілдеріне шолу жасау, тиімді әдісті тани білу

- болашақ кәсіптік оқыту педагогтары креативтілігін қалыптастырудағы мазмұнын талдау

-болашақ кәсіптік оқыту педагогының креативті тұлғасын қалыптастырудағы әдістерді анықтау

- кәсіптік оқыту педагогтарын креативті тұлғасын қалыптастырудағы эксперименттік жұмыстарға зерттеу жүргізу.

4. Магистрлік диссертация тақырыбын таңдаудағы негіздемесі мен құрылымы:
НЕГІЗДЕМЕ
Зерттеудің өзектілігі: Білім берудің жаңа деңгейінің қалыптасуы бұл - білім мазмұнын жаңартуды, инновациялық формалар мен оқыту әдістерін қалыптастыруды, білім сапасына деген үнемі өсіп келе жатқан талаптарды орындау, білімділік, сабақты ұйымдастырудың күрделілігі - мұның бәрі болашақ кәсптік мұғалімнің креативтілігін арттыруды және оны кәсіби қызметте жүзеге асыра алуын талап етеді.

2020 жылығы қыркүйек айындағы мемлекет басшысы Қасым – жомарт Тоқаевтің Қазаөстан халқына жолдауын: « ....біз кәсіби білім бе­ру­дің бүкіл жүйесін еңбек нарығында сұ­ра­нысқа ие білікті мамандар қалып­тас­тыруға бағыттағанымыз жөн»- деген сөзін назарда ұстауға міндеттіміз.

Дамушы қоғамға заманауи білім бере алатын, жауапты шешімдерді өз бетінше қабылдай алатын, мобильді, серпінді, жауапкершілігі бар, конструктивті мамандар қажет екені анық.

Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарын даярлау мәселесі бойынша Н.Д.Хмельдің, А.И.Щербаковтың және де жоғары оқу орындарында түрлі бағыттағы болашақ мамандарды кәсіби даярлауды жетілдіру бойынша Б.А.Абдыкаримовтың, Ш.Әбдіраманның, О.Сыздықовтың, Л.А.Шкутинаның, Б.Т.Кенжебековтың, Ж.Ж.Жаңабаевтың, С.А.Жолдасбекованың, Ортаев Б.Т. , Камалов Ю.Н., Пошаев, Саипов А. т.б.еңбектерінде қарастырылған.

Мысалы, С.А.Жолдасбекованың «Білімді ел» білім порталына жарияланған «Кәсіби маман даярлау маңызды міндет» атты мақаласынан «... стандартқа сәйкес отандық жоғары оқу орындарында жергілікті жердің ерекшеліктеріне сай колледжде арнайы пән оқытушыларын даярлануда. Еліміздің экономикасын өркендетуде кіші және орта бизнесті дамытуда білікті жұмысшы кадрларды осы колледждерде даярланады, ал оны даярлау кәсіптік оқыту педагогтарының міндеті» - деп, креативті кәсіптік оқыту педагогтерін даярлаудың маңызды екені, еліміздің болашағына тигізер үлесі зор екенін айтып өткен.

Кәсіптік білім берудегі педагогтың креативтілігін қалыптастыру дегеніміз - ол еркін және белсенді түрде ойлай алады, оқу үдерісін модельдеуе, жаңа идеяларды өз бетінше енгізуде және жаңа оқыту технологияларын меңгеруде қабілетін шыңдау болып табылады

Біріншіден, кәсіби білікті мұғалім білім алушылардың шығармашылық қабілетінің қалыптасуына оң әсер етеді екіншіден, кәсіби қызметте жақсы нәтижеге қол жеткізіп, кәсіби мүмкіндіктерін шыңдауға мүмкіндік алады.Зерттеу пәні: Болашақ кәсіптік оқыту педагогының креативті тұлғасын қалыптастырудың ғылыми – педагогикалық үдерісі.

Зерттеудің мақсаты: Болашақ кәсіптік оқыту педагогының креативті тұлғасын қалыптастырудың ғылыми – педагогикалық негіздері теориялық негіздерін зерделеу

Зерттеудің міндеттері:

1. Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарын креативтілін қалыптастыру мәнін айқындап көрсету.

2. Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарын даярлаудың педагогикалық-психологиялық ерекшеліктерін зерделеу.

4. Болашақ кәсіптік оқыту педагогтары креативтілігін қалыптастырудағы мазмұнын талдау

5. Болашақ кәсіптік оқыту педагогының креативті тұлғасын қалыптастырудағы әдістерді анықтау

Зерттеу нысаны: Болашақ кәсіптік оқыту педагогының креативті тұлғасын қалыптастыру

ҚҰРЫЛЫМЫ
Кіріспе

Болашақ кәсіптік оқыту педагогының креативті тұлғасын қалыптастырудың ғылыми – педагогикалық негіздері1.1 Креативті тұлға ұғымы негіздеріне шолу

1.2 Кәсіптік оқыту ұстазының құзыреттіліктерін тиімді қалыптастырудың педагогикалық шарттары

1.3 Кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша оқытушыны креативті кәсіби даярлаудың құрылымдық моделі
2. Кәсіптік оқыту педагогтары креативтілігінің әдістемелік негіздері

2.1 Кәсіптік оқыту педагогтары креативтілігінің мазмұндық сипаттамасы

2.2 Кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша оқытушының креативті тұлғасын қалыптастырудың ғылыми – педагогикалық негізі әдіс – тәсілдері

2.3 Кәсіптік оқыту педагогтарын креативті тұлғасын қалыптастырудағы эксперименттік жұмыс нәтижесі.


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Магистрант: ________________ Алимбекова Б.О


Ғылыми жетекшісі: ________________ п.ғ.к., доцент Бакирова Г.А.

(қолы) (ғылыми дәрежесі, атағы, аты, жөні, тегі )

5. Магистрлік диссертацияны орындау жоспары


Жұмыстың қысқа мазмұны

Орындау мерзімі

Орындалғаны туралы белгі, ғылыми жетекшінің қорытындысы қолы

Теоретикалық жұмыстар
Зерттеудің өзектілігін анықтау

Диссертация тақырыбына байланысты ғылыми-әдістемелік әдебиеттермен танысу.


Елімізде және алыс-жақын шет елдерде тақырыпқа сәйкес зерттеулерге талдау жасау.
Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарын креативтілігін қалыптастырудың теориялық негіздері
Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарын даярлаудың мәнін анықтау
Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарын креативтілігін қалыптастырудағы құрылымдық моделі
Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарын кәсіби даярлаудың әдістемелік негіздері
Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарын кәсіби даярлаудың мазмұндық сипаттамасы


14.09-


30.10.2020

02.11-


27.11.2020

30.11-


31.12.2020

05.01.-


26.02.2021

01.03.-


14.05.2021

13.09-


29.10.2021

01.11-


30.12.2021
Эксперименталдық жұмыстар

Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарын креативтілігін қалыптастырудағы әдістері мен формаларын анықтау

Болашақ кәсіптік оқыту педагогтарын кәсіби даярлаудың бойынша тәжірибелі- эксперименттік жұмыстарын жүргізу.
Қорытынды


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі


05.01-

28.01.2022

31.01.-

04.03.2022

05.03.-

08.04.2022

18. 03.-15. 04. 2022
18. 04.-20. 05. 2022


6. Ғылыми мақала және ғылыми тағылымдман өту жоспарлары

Ғылыми мақалалар


Мақала атауы

Мақала түрі

Басылым атауы

Орындау мерзімі

FORMATION PEDAGOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF VOCATIONAL TRAINING


Proceeding VIII international Conference "Industrial Technologies and Engineering ICITE - 2021"

M. Auezov South Kazakhstan University


қараша 2021

2. 1. 1 БОЛАШАҚ КӘСІПТІК ОҚЫТУ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ИНТЕРАКТИВТІ ОЙЫНДАР

International scientific and practical conference “Contemprorary education Culture, Art: problem and Prospect”

AKTOBE REGIONAL UNIVERSITY

қаңтар 2022


Ғылыми тағылымдама жоспары


Ғылыми тағылымдама өту орны

Ғылыми тағылымдама мерзімі

Ғылыми тағылымдаманы өткізу мақсаты

Күтілетін

нәтижелер

1. Болашақ кәсіптік оқыту педагогтары креативтілігін дамытудағы мәселенің жағдайын ашу.

2. Болашақ кәсіптік оқыту педагогтары креативтілігін дамытудағы әдістерін оқыту үшін оқу материалын құрылымдау принципін негіздеу және тұжырымдау.

3. Осы әдістердің әрқайсысының жалпылама мазмұнын ашу.4. Болашақ кәсіптік оқыту педагогтары креативтілігін әдістерін оқытуда мұғалімнің іс-әрекетінің моделін құру және оған кіретін барлық әрекеттерді орындаудың нұсқауларын анықтау.


1. Болашақ кәсіптік оқыту педагогтары креативтілігін дамытудағы әдістемесі жасалады.

2. Жасалған әдістеменің тиімділігін бағалау және оның негізінде жатқан тұжырымдаманың заңдылығы туралы қорытынды жасалады.

3. Болашақ кәсіптік оқыту педагогтары креативтілігі әдістерін оқыту тұжырымдамасын жүзеге асыру әдістемесін әзірлеу және оның тиімділігін тексеріліп ғылыми зерттеу жұмысына енгізіледі

7. Оқу нәтижелері

ерекшелігі ________ %

қарыз алу ________ %

дәйексөз ________ %

самоцитирования ___%

7.1 Магистрлік диссертацияны плагиат бойынша тексеріп өткізу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.2 Магистрлік диссертацияны алдын-ала қорғау

Тыңдалды: 1. Магистрант


  1. Ғылыми жетекшісі

Сөз алды:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Қаулы етті: магистрант____________________________________ғылыми зерттеу жұмысын аяқтады, -аяқтамады .

Магистранттың магистрлік диссертациясының алдын ала қорғалды

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тақырыбы____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ғылыми жетекшісі __________________________________________________

Кафедра меңгерушісі______________________________________Хаттама №___ «____»___________ 20___ж.

Поделитесь с Вашими друзьями:

Похожие:

Алимбекова Баныу Оспановна білім беру бағдарламасының тобы : М008- кәсіптік білім беру педагогтарын даярлау білім беру бағдарламасы icon8-сынып (факультативтік курс бағдарламасы)
Мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының облыстық оқу-әдістемелік кабинеті
Алимбекова Баныу Оспановна білім беру бағдарламасының тобы : М008- кәсіптік білім беру педагогтарын даярлау білім беру бағдарламасы iconПеречень учебных кабинетов типовой основной школы
Білім беру ұйымдарының ғимараттарын оқу-материалдық және техникалық жарақтандыру бойынша ұсыныстар
Алимбекова Баныу Оспановна білім беру бағдарламасының тобы : М008- кәсіптік білім беру педагогтарын даярлау білім беру бағдарламасы iconИнформатика пәнінің мұғалімі, №38 Жалпы негізгі білім беру мектебі
Сондықтан біз де өз халқымыздың қарыштап дамып, өркениеттен кенже қалмау үшін көп тілді меңгеруіміз қажет. Бұл заман талабынан туындап...
Алимбекова Баныу Оспановна білім беру бағдарламасының тобы : М008- кәсіптік білім беру педагогтарын даярлау білім беру бағдарламасы iconТомашинова Самал, 6М072700 тпп
Білім берудің сапасы жəне оның тиімділігі – білім берудің өзекті мəселелерінің бірі. Білім берудің сапасын анықтауда сараптама жүргізу...
Алимбекова Баныу Оспановна білім беру бағдарламасының тобы : М008- кәсіптік білім беру педагогтарын даярлау білім беру бағдарламасы iconМедицина және фармацевтика кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлаудың үлгілік бағдарламалары
Бұдан әрі – Үлгілік бағдарлама білім беру бағдарламалары мазмұнының, оқу жүктемесінің көлемінің және кадрларды даярлаудың қорытынды...
Алимбекова Баныу Оспановна білім беру бағдарламасының тобы : М008- кәсіптік білім беру педагогтарын даярлау білім беру бағдарламасы iconАқпараттық технологиялар және экономика факультеті Экономика және менеджмент кафедрасы Экономикалық талдау пәнінің оқу-әдістемелік кешені Мамандық: 5В050600 «Экономика»
«Экономикалық талдау» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В050600 «Экономика» мамандығының Мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарының...
Алимбекова Баныу Оспановна білім беру бағдарламасының тобы : М008- кәсіптік білім беру педагогтарын даярлау білім беру бағдарламасы iconҚазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі

Алимбекова Баныу Оспановна білім беру бағдарламасының тобы : М008- кәсіптік білім беру педагогтарын даярлау білім беру бағдарламасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Бисенова Роза Аяшевна, магистр экономики и бизнеса, ст
Алимбекова Баныу Оспановна білім беру бағдарламасының тобы : М008- кәсіптік білім беру педагогтарын даярлау білім беру бағдарламасы iconСабақтың тақырыбы: Жер тарихы мен шежіресі
Жер тарихына, шежіресіне толық түсінік беру, архей, протерезой, палеозой, мезозой, кайнезой замандарын жеке зерттеп, салыстырып,...
Алимбекова Баныу Оспановна білім беру бағдарламасының тобы : М008- кәсіптік білім беру педагогтарын даярлау білім беру бағдарламасы iconҚазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
Шендерoв, Б. A. Coвременнoе cocтoяние и перcпективы рaз-вития кoнцепции «Фyнкциoнaльнoе питaние» / Б. A. Шендерoв // Пище-вaя прoмышленнocть....
База данных защищена авторским правом ©refnew.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Теоретические основы
Методические указания
Лабораторная работа
Методические рекомендации
Практическая работа
Рабочая программа
Общая характеристика
Учебное пособие
Теоретические аспекты
История развития
Пояснительная записка
Дипломная работа
Самостоятельная работа
Общие положения
Методическая разработка
Экономическая теория
Физическая культура
Общие сведения
Методическое пособие
Направление подготовки
Исследовательская работа
Федеральное государственное
Организация работы
Теоретическая часть
реакция казахского
Усиление колониальной
Экономическая безопасность
Общая часть
государственное бюджетное
Управления государственных
Техническое задание
Образовательная программа
программное обеспечение
Конституционное право
Общие вопросы
прохождении производственной
Обеспечение безопасности
Российская академия
Основная часть
Выпускная квалификационная
Автономная некоммерческая
Техническое обслуживание
Правовое регулирование
Понятие сущность
История создания
Математическое моделирование
курсовая работа
Государственное регулирование
муниципальное управление